Нормативні акти України
в бібліотечній і суміжних галузях

Закони України

 • Конституція України
 • Про внесення змін до Конституції України
 • Основи законодавства України про культуру
 • Про авторське право і суміжні права
 • Про бібліотеки і бібліотечну справу
 • Про видавничу справу
 • Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні
 • Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
 • Про інформаційні агентства
 • Про інформацію
 • Про концепцію Національної програми інформатизації
 • Про науково-технічну інформацію
 • Про наукову і науково-технічну діяльність
 • Про національний архівний фонд і архівні установи
 • Про національну програму інформатизації
 • Про обов'язковий примірник документів
 • Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
 • Про телекомунікації

 • Укази та розпорядження Президента України

 • Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 • Положення про Фонд Президентів України
 • Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку
 • Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек
 • Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України"
 • Про комісію з комплексного обстеження стану фондів бібліотек, архівів та музеїв України
 • Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В.І. Вернадського статусу національної
 • Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин
 • Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України
 • Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій
 • Про Положення про Вищу атестаційну комісію України
 • Про Положення про книжкову серію "Президентська бібліотека: духовні першоджерела України"
 • Про Положення про національний заклад (установу) України
 • Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених Національної академії наук України
 • Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України"
 • Про серію подарункових видань "Книга від Президента України"

 • Постанови та розпорядження Верховної Ради України

 • Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки
 • Про надання статусу Національної парламентської бібліотеки України Державній бібліотеці Міністерства культури України

 • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 • Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки
 • Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
 • Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів
 • Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва
 • Про затвердження Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки
 • Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року
 • Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням
 • Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів
 • Про затвердження переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита
 • Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2006 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування
 • Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек
 • Про затвердження Положення про про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
 • Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року
 • Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки
 • Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання
 • Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки
 • Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами
 • Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності
 • Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
 • Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні
 • Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів
 • Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади
 • Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України
 • Про створення Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів
 • Про Урядову комісію з питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади
 • Про утворення Державної патентної бібліотеки
 • Програма діяльності Кабінету Міністрів "Назустріч людям"

 • Нормативні акти міністерств і відомств України

 • Про затвердження Порядку внесення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
 • Інструкція про організацію передачі та обміну документами між бібліотеками України
 • Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання
 • Інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти користування
 • Інструкція про порядок переміщення через державний кордон текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів
 • Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання
 • Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
 • Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України
 • Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України
 • Про Центральну наукову сільськогосподарську бібліотеку УААН
 • Типові правила користування бібліотеками в Україні

 • Інструктивні та методичні матеріали
  Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадского
  та програмні документи інших держав

 • Інструкція з органiзацiї прийому - передачi бiблiотеки науково-дослiдної установи Hацiональної академiї наук України
 • Інструкція про перевiрку бiблiотечного фонду бiблiотеки науково-дослiдної установи Hацiональної академiї наук України
 • Положення про бiблiотеку науково-дослiдної установи Hацiональної академiї наук України
 • Положення про мережу бiблiотек Hацiональної академiї наук України
 • Положення про Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
 • Положення про Відділ розробки та підтримки електронного каталогу
 • Положення про Сектор реферування наукової літератури
 • Положення про Центр бібліотечно-інформаційних технологій
 • Правила користування комп'ютерами в читальних залах
 • Санітарно-гігієнічна обробка документів, каталогів та засобів їх зберігання
 • Типові правила користування бiблiотекою науково-дослiдної установи Hацiональної академiї наук України

 • Нормативні акти, стандарти
  та програмні документи інших держав

 • Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества
 • Декларация ИФЛА о библиотеках, информационных службах и интеллектуальной свободе
 • Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
 • Закон о калифорнийской библиотеке (Извлечение)
 • Концепция государственной информационной политики Российской Федерации
 • Манифест ИФЛА об Интернет
  Модельный библиотечный кодекс для государств — участников СНГ
 • Межведомственная программа "Электронные библиотеки России"
 • Окинавская хартия глобального информационного общества
 • Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу
 • Положение о порядке регистрации сетевых электронных научных изданий, публикации в которых учитываются при защите диссертационных работ
 • Программа ЮНЕСКО "Информация для всех"
 • Руководство по применению международного коммуникативного формата UNIMARC
 • Российский коммуникативный формат представления библиографических записей в машиночитаемой форме (российская версия UNIMARC)
 • Российский коммуникативный формат представления авторитетных/нормативных записей
 • Соглашение о создании системы межбиблиотечного абонемента государств - участников СНГ
 • Стандарти США
 • Федеральная целевая программа "Электронная Россия на 2002-2010 годы"
 • Хартия о сохранении цифрового наследия (ЮНЕСКО)

 • Бібліотека ЗНТУ