Gerb  

Про затвердження Програми збереження
бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 15 вересня 1999 р. N 1716

 1. Затвердити Програму збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки (додається).
 2. Визначити Міністерство культури і мистецтв державним замовником робіт з виконання завдань Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки.
 3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки за поданням Міністерства культури і мистецтв передбачати під час підготовки проекту державного бюджету на відповідний рік кошти на фінансування Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки в межах загального обсягу бюджетних ресурсів.
 4. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити регіональні програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки з урахуванням завдань, що передбачені Програмою, затвердженою цією постановою.
 5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Семиноженка В.П.

ПРОГРАМА
збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки

Загальні положення

---------------------------------------------------------------------------------
 Найменування завдання |Термін| Відповідальні |Орієн- | Джерело фінансування
            |вико- | за виконання  |товний |-----------------------
            |нання,|   завдань   |обсяг  |держа-|місцеві |позабю-
            | роки |         |фінан- |вний |бюджети |джетні
            |   |         |сування,|бюджет|    |кошти
            |   |         |тис.  |   |    |
            |   |         |гривень |   |    |
---------------------------------------------------------------------------------

        Державний облік документів, які є
        національним культурним надбанням

                          818,4  335,2  291,2*  192

1. Присвоєння      2000- Мінкультури,    398,4  107,2  291,2
рідкісним і цінним    2002  Головархів
виданням з фондів
бібліотек та архівів
статусу документальної
пам'ятки національного
культурного надбання

I етап - розроблення   2000  Мінкультури     40   40
програмного
забезпечення

II етап - оснащення   2000  Мінкультури,    67,2  67,2
бібліотек та архівів      Головархів
загально-державного
значення технічними
засобами

III етап - оснащення   2002 Рада міністрів   291,2      291,2
технічними засобами       Автономної
регіональних бібліотек     Республіки
та архівів, створення      Крим, обласні,
бази даних           Київська та
                Севастопольська
                міські держ-
                адміністрації

2. Забезпечення     2003  Мінкультури,    350   200       150
державної реєстрації      Головархів
рідкісних і цінних
документів

3. Створення       2003- Мінкультури     70   28        42
державного реєстру    2005
"Книжкові пам'ятки
України"

I етап - експертна    2003    -"-       57   27        30
оцінка книжкових
пам'яток

II етап - видання    2005  Мінкультури     13    1        12
державного реєстру
"Книжкові пам'ятки
України"

       Консервація і репрографія бібліотечних
            та архівних фондів

                         6246,5 1606,5  530   4110

4. Аналіз фізичного   2001- Мінкультури,    360   90   270
стану бібліотечних та  2002  Головархів
архівних фондів і умов
їх зберігання

I етап - оцінка     2001- Мінкультури,    45   45
фізичного стану     2002  Головархів,
фондів 5 бібліотек       Національна
і 7 архівів           академія наук
загальнодержавного
значення

II етап - оцінка     2003  Рада міністрів   270       270
фізичного стану фондів     Автономної
регіональних бібліотек     Республіки
та архівів           Крим, обласні,
                Київська та
                Севастопольська
                міські держ-
                адміністрації

5. Проведення наукових  2003- Мінкультури,    280   280
досліджень з питань:   2004  Головархів,
                Національна
                академія наук

старіння матеріальної  2003            70   70
основи документів    2004            70   70

впливу екологічних    2003            70   70
умов на стан       2004            70   70
збереження документів

6. Створення системи   2001- Мінкультури,   5346,5 1136,5  200   3950
консервації і      2005  Головархів,
репрографії при         Національна
бібліотеках та архівах     академія наук

I етап - створення    2001- Мінкультури,   3136,5 1136,5      2000
міжвідомчих центрів   2003  Національна
консервації і          академія наук
репрографії при
бібліотеках
загально-державного
значення
             2001           1000           600
             2002           1000           700
             2003           1136,5          700

II етап - створення   2003           1950           1950
галузевих служб
репрографії та
ремонтно-палітурних
робіт

III етап - створення   2003- Рада міністрів   260    -   260
регіональних служб    2004  Автономної
репрографії та         Республіки
ремонтно-палітурних       Крим, обласні,
робіт при обласних       Київська та
універсальних наукових     Севастопольська
бібліотеках, відомчих      міські держ-
бібліотеках, державних     адміністрації
архівах областей

IV етап - переведення  2004  Мінкультури,    180   80   -    100
інформації на          Головархів
мікроносії у
бібліотеках та архівах

V етап - проведення   2005  Мінкультури     80   20   -    60
робіт, пов'язаних із
створенням
Українського регістру
мікроформ

       Охорона бібліотечних та архівних фондів

7. Створення у      2004- Мінкультури,   2350   650   700   1000
бібліотеках та архівах  2005  Головархів     450   50   350    50
системи захисту фондів
від розкрадання

I етап - у бібліотеках  2004  Мінкультури,    100   50        50
та архівах           Головархів,
загальнодержавного       Національна
значення            академія наук

II етап - у       2005  Рада міністрів   350   -   350    -
регіональних          Автономної
бібліотеках та         Республіки
архівах             Крим, обласні,
                Київська та
                Севастопольська
                міські держ-
                адміністрації

8. Забезпечення     2004- Мінкультури,   1900   600   350   950
оснащення бібліотек   2005  Головархів
та архівів
автоматизованою
системою пожежно-
охоронної сигналізації
і газового
пожежогасіння

I етап - бібліотек    2004  Мінкультури,   1200   600   -    600
та архівів           Головархів,
загальнодержавного       Національна
значення            академія наук

II етап - регіональних  2005  Рада міністрів   700   -   350   350
бібліотек та архівів      Автономної
                Республіки
                Крим, обласні,
                Київська та
                Севастопольська
                міські держ-
                адміністрації

            Кадрове забезпечення

                          495   235       260

9. Створення державної  2002  Мінкультури,    135   135        -
системи спеціальної       Міносвіти
освіти в галузі
збереження
бібліотечних та
архівних фондів

10. Розроблення     2002  Мінкультури    130   30        100
навчальних планів,
програм і методичних
матеріалів для
підготовки хранителів
фондів, реставраторів
документальних
пам'яток

11. Організація     2003  Мінкультури,    70   70
перепідготовки         Головархів
бібліотекарів і
працівників архівів

12. Організація     2000- Мінкультури,    50            50
стажування провідних   2005  Головархів,
спеціалістів у         Національна
міжнародних           академія наук
реставраційних центрах

13. Обмін        2000- Мінкультури,    40            40
спеціалістами із     2005  Головархів,
зарубіжними центрами      Національна
консервації і          академія наук
репрографії

14. Проведення      2000- Мінкультури,    70            70
конференцій і      2005  Головархів,
семінарів            Національна
                академія наук

         Науково-технічне забезпечення

                          981   431       550

15. Розроблення та    2003  Мінкультури,    300   150       150
впровадження          Головархів
технології виробництва
безкислотних паперу і
картону, обладнання,
інструментів та
матеріалів для центрів
консервації і
репрографії

16. Розроблення та    2004  Мінкультури,    250   150       100
впровадження          Головархів
технологій біозахисту
бібліотечних та
архівних фондів

17. Придбання для    2005  Мінкультури,    431   131       300
документосховищ систем     Головархів
контролю мікроклімату
та кондиціювання
повітря, а також
засобів зберігання
документів
----------------------------------------------

Усього                      10890,9 3257,7 1521,2  6112

             2000           107,2  107,2   -    -
             2001           1045   445    -   600
             2002           1601,2  510   291,2  800
             2003           4273,5 1023,5  270   2980
             2004           2200  1020   260   920
             2005           1664   152   700   812

--------------------
* Обсяги фінансування завдань щодо збереження бібліотечних та архівних фондів за рахунок місцевих бюджетів визначаються під час підготовки проекту бюджету на відповідний рік Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за узгодженням з Мінкультури.