Gerb  

Про затвердження Положення
про Національний реєстр
електронних інформаційних ресурсів
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 17 березня 2004 р. N 326

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Положення про Національний реєстр електронних
інформаційних ресурсів, що додається.

   2. Державному  комітетові  зв'язку  та  інформатизації
забезпечити створення  у  2004  році  Національного  реєстру
електронних інформаційних ресурсів.

   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати
реєстрацію веб-сайтів, баз даних та реєстрів в електронній формі
згідно з Положенням, затвердженим цією постановою.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 49


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 березня 2004 р. N 326

              ПОЛОЖЕННЯ
        про Національний реєстр електронних
           інформаційних ресурсів


   1. Це Положення визначає порядок формування та користування
Національним реєстром електронних інформаційних ресурсів.

   2. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
ведеться з метою запровадження єдиної системи обліку електронних
інформаційних  ресурсів держави і формується з використанням
новітніх  досягнень  у  сфері  інформаційно-телекомунікаційних
технологій.

   3. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
(далі - Національний реєстр) - це інформаційно-телекомунікаційна
система,  призначена  для  реєстрації,  обліку,  накопичення,
оброблення і зберігання відомостей про склад, зміст, розміщення,
умови доступу до електронних інформаційних ресурсів та задоволення
потреб юридичних і фізичних осіб в інформаційних послугах.

   До Національного реєстру включаються веб-сайти, бази даних та
реєстри в електронній формі (далі - е-ресурси).

   Національний реєстр  складається  з еталонного, робочого,
страхового та інформаційного фондів.

   Еталонний фонд - інформаційна  система,  призначена  для
накопичення, зберігання та обліку в контрольному стані відомостей
про склад, зміст, розміщення та умови доступу до е-ресурсів.

   Інформаційний фонд - інформаційна система загального доступу
користувачів до відомостей Національного реєстру, яка містить
копії його еталонного фонду.

   Робочий фонд  -  інформаційна  система,  призначена  для
оброблення відомостей про склад, зміст, розміщення та умови
доступу до е-ресурсів, інших робіт та внесення цих відомостей до
Національного реєстру.

   Страховий фонд - архівні копії еталонного фонду Національного
реєстру, призначені для його відновлення у разі повної або
часткової втрати.

   4. Замовником  і  утримувачем  Національного  реєстру  є
Держкомзв'язку.

   Держкомзв'язку координує та контролює роботи, пов'язані із
створенням, веденням і забезпеченням функціонування Національного
реєстру, визначає організаційні та методичні засади  ведення
Національного реєстру та правила користування ним.

   5. Адміністратором  Національного  реєстру є уповноважена
Держкомзв'язку юридична особа (далі  -  адміністратор),  яка
визначається на конкурсних засадах.

   6. Адміністратор:

   забезпечує функціонування   Національного   реєстру  та
цілодобовий доступ користувачів до його інформаційного фонду;

   контролює доступ до фондів Національного реєстру, забезпечує
комплексний захист інформації Національного реєстру, в тому числі
від несанкціонованого доступу;

   обробляє відомості про склад, зміст, розміщення та умови
доступу до е-ресурсів, вносить ці відомості до відповідних фондів
Національного реєстру та оновлює їх;

   забезпечує ідентичність   відомостей,   що   надаються
користувачам, і відомостей власників е-ресурсів;

   надає інформаційні послуги користувачам та методичну допомогу
власникам е-ресурсів;

   виконує інші роботи, пов'язані з Національним реєстром.

   7. До Національного реєстру включаються е-ресурси органів
державної  влади,  органів місцевого самоврядування та інших
юридичних осіб публічного права, доступ до яких здійснюється через
телекомунікаційні мережі загального користування.

   Включення до Національного реєстру е-ресурсів приватної форми
власності здійснюється на добровільних засадах.

   8. До Національного реєстру не включаються е-ресурси, які
містять:

   відомості, що становлять державну таємницю;

   інформацію з обмеженим доступом;

   інформацію, розповсюдження якої заборонене законодавством.

   9. Для включення е-ресурсу до Національного реєстру власник
е-ресурсу або уповноважена ним особа протягом 30 днів після
надання користувачам доступу до нього подає адміністраторові заяву
за формою, встановленою Держкомзв'язку. У заяві зазначаються такі
обов'язкові відомості: найменування е-ресурсу, його доменне ім'я
та адреса електронної пошти, умови доступу до нього, анотація та
ключові слова е-ресурсу, мова, обсяг інформації (у байтах),
основні дані (реквізити) власника, основні дані  (реквізити)
розробника, дата надання користувачам доступу до цього е-ресурсу.

   Інші відомості  про  е-ресурс  можуть  бути  внесені до
Національного реєстру за пропозицією його власника.

   10. Власник е-ресурсу несе відповідальність за достовірність
поданих у заяві відомостей згідно із законодавством.

   11. Адміністратор на підставі оформленої належним чином заяви
за умови дотримання власником вимог законодавства щодо е-ресурсу
оформляє  та подає Держкомзв'язку пропозиції щодо реєстрації
е-ресурсу.

   Держкомзв'язку на підставі пропозицій адміністратора протягом
трьох днів приймає рішення про державну реєстрацію е-ресурсу і
видачу свідоцтва за зразком згідно з додатком.

   12. Після  видачі  свідоцтва  про  державну  реєстрацію
адміністратор включає е-ресурс до Національного реєстру.

   13. У разі припинення існування е-ресурсу, включеного до
Національного реєстру, власник за 30 днів письмово повідомляє про
це адміністратора.

   Факт припинення  існування  е-ресурсу  відображається  у
Національному реєстрі.

   14. За оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію
е-ресурсу,  користування  інформаційним  фондом  Національного
реєстру, а також  за  надання  інших  інформаційних  послуг
справляється плата у розмірі, що встановлюється Держкомзв'язку за
погодженням з Мінекономіки.

   15. Створення, функціонування  та  вдосконалення  ведення
Національного реєстру забезпечується за рахунок бюджетних коштів,
передбачених на цю мету Держкомзв'язку.

   16. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування
та інші юридичні особи публічного права користуються інформаційним
фондом Національного реєстру безоплатно.


                      Додаток
               до Положення про Національний реєстр
                електронних інформаційних ресурсів

Зразок

      Державний комітет зв'язку та інформатизації

              СВІДОЦТВО
    про реєстрацію електронного інформаційного ресурсу


Реєстраційний N _______________ від "__" ___________ 20__ р.

Найменування _____________________________________________________

Доменне ім'я та адреса електронної пошти _________________________

Умови доступу ____________________________________________________

Анотація _________________________________________________________

Ключові слова ____________________________________________________

Мова _____________________________________________________________

Обсяг інформації (у байтах) ______________________________________

Основні дані (реквізити) власника ________________________________

Основні дані (реквізити) розробника ______________________________

Дата надання доступу користувачам


   Голова  _______________  __________________________
          (підпис)     (ініціали та прізвище)

   МП