Gerb  

Про затвердження Програми поповнення
бібліотечних фондів на період до 2005 року
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 1 липня 2002 р. N 900

  Кабінет Міністрів України постановляє:
 1. Затвердити Програму поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року (далі - Програма), що додається.
 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити регіональні програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року з урахуванням завдань, визначених Програмою, та під час підготовки проектів місцевих бюджетів передбачати кошти на їх виконання.
 3. Видатки на здійснення заходів, передбачених Програмою, провадити з урахуванням реальних можливостей у межах асигнувань, що виділяються органам виконавчої влади з державного і місцевих бюджетів на бібліотечну справу та інших джерел.
 4. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство культури і мистецтв.

ПРОГРАМА
поповнення бібліотечних фондів
на період до 2005 року

I. Загальні положення

Бібліотечні фонди є важливим культурним, науковим, освітнім та інформаційним надбанням країни, спрямованим на задоволення читацького попиту, реалізацію прав громадян на доступ до інформації.

Проте на сьогодні гостро постала проблема оновлення бібліотечних фондів бібліотек, оскільки понад 80 відсотків у них - видання 60-80 років XX століття, які не користуються попитом читачів.

Однією з причин такого стану є різке зменшення нових надходжень до бібліотек.

Так, порівняно з 1992 роком обсяги поповнення фондів обласних бібліотек скоротилися на 60-70, бібліотек централізованих систем - на 80-90 відсотків.

Кошти на передплату періодичних видань навіть для обласних універсальних наукових бібліотек, які є центральними бібліотеками в регіонах, виділяється в 3-5 разів менше від потреби. Через обмеженість фінансування на одну центральну бібліотеку централізованої системи в середньому припадає лише 10-13, сільську - 1-2 назви газет і журналів.

Особливу тривогу викликає стан поповнення фондів книжковою продукцією, яке здійснюється в основному лише за рахунок дарунків від різних установ, організацій та приватних осіб. 80 відсотків друкованих видань, що вийшли в Україні взагалі, відсутні у бібліотеках.

Зменшення надходжень до бібліотек певною мірою поглиблює відставання країни в освоєнні новітніх науково-технічних досягнень і технологій, а також є причиною інформаційного дефіциту, що уповільнює темпи розвитку науки, культури, освіти та економіки.

II. Мета і завдання Програми,
очікувані результати її виконання

Ця Програма визначає стратегію розв'язання проблем поповнення бібліотечних фондів.

Метою Програми є оновлення бібліотечних фондів, реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань, залучення до культурних цінностей.

Основним завданням Програми є забезпечення бібліотек мінімумом наукових, соціальне значущих періодичних видань, вибірковим, ретельно сформованим репертуаром як вітчизняної, так і зарубіжної друкованої продукції відповідно до їх статусу, складу користувачів.

Виконання Програми дасть змогу підвищити ефективність використання фондів бібліотек, сприятиме зростанню їх наукового, освітнього та інформаційного потенціалу.

Передбачені Програмою дослідження визначать структуру та повноту надходження до бібліотек обов'язкових примірників документів, задоволення читацького попиту на вітчизняну друковану продукцію, періодичні видання. Результати матеріалів досліджень будуть покладені в основу подальшого розроблення стратегії управління бібліотечними фондами.

III. Фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачуваних центральним органам виконавчої влади у державному бюджеті на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок державного бюджету становить 19135 тис. гривень.

З метою розв'язання проблеми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року передбачається здійснити такі заходи:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Зміст заходу   | Відповідальні |  Визначена  | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування,
             |  виконавці  | кількість назв |        тис. гривень
             |        |   видань   |-------------------------------------------
             |        |        | на рік |державний| місцеві |позабюджетні
             |        |        |    | бюджет | бюджети | кошти
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

        I. Забезпечення бібліотек мінімумом
            періодичних видань

Бібліотеки
загальнодержавного рівня

Національна парламентська  Мінкультури   700 газет,    1050    1000           50
бібліотека                 1300 журналів

Харківська державна       -"-     600 газет,     600     550           30
наукова бібліотека             1100 журналів
імені В.Г. Короленка

Одеська державна наукова    -"-     500 газет,     450     430           20
бібліотека                 1000 журналів
імені М. Горького

Державна історична       -"-     300 газет,     70     60           10
бібліотека                 400 журналів

Державна бібліотека       -"-     200 газет,     110     100           10
для юнацтва                 500 журналів

Державна бібліотека       -"-     90 газет,      40     35           5
для дітей                  210 журналів

Центральні бібліотеки      -"-
регіонального рівня

Республіканська бібліотека Міністерство
Атономної Республіки    культури
Крим, обласні        Автономної
універсальні наукові,    Республіки
міські - публічна      Крим,
м. Києва та центральна   обласні,
м. Севастополя:       міські
              управління
              культури

з населенням в обласному          350 газет,     360         350       10
центрі до 500 тис. жителів         650 журналів

з населенням в обласному          550 газет,     515         500       15
центрі понад                850 журналів
500 тис. жителів

Республіканська бібліотека   -"-     50-100 газет,    50         40       10
Автономної Республіки            150-250
Крим, обласні бібліотеки          журналів
для юнацтва

Республіканська бібліотека   -"-     40-80 газет,    35         30       5
Автономної Республіки            100-200
Крим, обласні, центральні          журналів
міські бібліотеки
для дітей мм. Києва та
Севастополя

Централізовані бібліотечні
системи

Центральна міська      міські,
бібліотека центральної   районні
бібліотечної системи:    відділи
              культури

з населенням у місті
до 500 тис. жителів

для дорослих                100-150 газет,   75         70       5
                      80-100
                      журналів

для дітей                  20-50 газет,    25         20       5
                      80-100
                      журналів

з населенням у місті
понад 500 тис. жителів

для дорослих                150-200      100         90       10
                      газет,
                      100 - 150
                      журналів

для дітей                  30-70 газет,    30         25       5
                      100-120
                      журналів

Центральна районна     міські,     40-60 газет,    25         20       5
бібліотека централізованої районні     30-40
бібліотечної системи    відділи     журналів
              культури    (у тому числі
                      30 відсотків
                      для дітей)

Міська бібліотека-філія     -"-
централізованої
бібліотечної системи

для дорослих                15-20 газет,     5          5
                      20-30
                      журналів

для дітей                  10-15 газет,     2          2
                      20-30
                      журналів

Сільська бібліотека-філія    -"-     10-15 газет,     1,5         1,5
централізованої               10-20
бібліотечної системи            журналів
                      (у тому числі
                      30 відсотків
                      для дітей)

     II. Забезпечення бібліотек мінімумом вітчизняної
        та зарубіжної книжкової продукції

Бібліотеки загальнодержавного
рівня

Національна парламентська  Мінкультури   20000       2050    2000           50
бібліотека Мінкультури

Харківська державна       -"-     8000       840     800           40
наукова бібліотека
імені В.Г. Короленка

Одеська державна наукова    -"-     7000       730     700           30
бібліотека
імені М. Горького

Державна історична       -"-     1600       170     160           10
бібліотека

Державна бібліотека       -"-     10000       320     300           20
для юнацтва

Державна бібліотека       -"-     11000       200     190           10
для дітей

Центральні бібліотеки регіонального рівня

Республіканська бібліотека Міністерство
Автономної Республіки    культури
Крим, обласні універсальні Автономної
наукові, міські - публічна Республіки
м. Києва та центральна   Крим,
м. Севастополя:       обласні,
              міські
              управління
              культури

з населенням в обласному           2500       290         250       40
центрі до 500 тис. жителів

з населенням в обласному  Міністерство   4500       460         400       60
центрі понад        культури
500 тис. жителів      і Автономної
              Республіки
              Крим,
              обласні,
              міські
              управління
              культури

Республіканська бібліотека   -"-     3000        95         70       25
Автономної Республіки
Крим, обласні бібліотеки
для юнацтва

Республіканська бібліотека   -"-     4000        70         60       10
Автономної Республіки
Крим, обласні, центральні
міські бібліотеки для
дітей мм. Києва та
Севастополя

Централізовані бібліотечні
системи

Центральна міська      міські,
бібліотека централізованої районні
бібліотечної системи:    відділи
з населенням у місті    культури
до 500 тис. жителів

для дорослих                10000       100         80       20

для дітей                  3000        30         25       5

Центральна міська      міські,
бібліотека центральної   районні
бібліотечної системи з   відділи
населенням у місті     культури
понад 500 тис. жителів

для дорослих                15000       150         120       30

для дітей                  5000        50         40       10

Центральна районна       -"-     5500 (у тому    55         50       5
бібліотека централізованої         числі 30
бібліотечної системи            відсотків для
                      дітей)
Міська бібліотека-філія     -"-

для дорослих                 700        7          6

для дітей                   300        3          2,5

Сільська бібліотека-філія    -"-     300 (у тому     З          З
                      числі
                      30 відсотків
                      для дітей)

        III. Проведення наукових досліджень,
     щорічного моніторингу з проблем книговидання,
        книгорозповсюдження та поповнення
            бібліотечних фондів

2003 рік - комплектування  Мінкультури             40     40
обов'язковими примірниками
документів України
(державний і місцевий),
повнота їх надходження до
бібліотек

2004 рік - незадоволений    -"-               30     30
читацький попит на
вітчизняну книжкову
продукцію, пропозиції щодо
її видання та перевидання

2005 рік - комплектування    -"-               30         30
фондів бібліотек
вітчизняними науковими та
виробничо-практичними
журналами у галузі
економіки, права
------------------------------------------
Усього за роками      2003-2005            28090    19135  7080      1875

              2003               9370    6385  2360      625

              2004               9360    6375  2360      625

              2005               9360    6375  2360      625