Gerb  

Про Державний реєстр видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 28 вересня 1998 р. N 1540

   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 905 ( 905-2003-п ) від 16.06.2003 )   Відповідно до статей 12 та 14 Закону України "Про видавничу
справу" (  318/97-ВР   )   Кабінет   Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Положення про Державний  реєстр  видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (додається).

   2. Установити  реєстраційний  збір  за внесення суб'єкта
видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів   видавничої  продукції  в  розмірі  25
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Кошти, одержані від сплати реєстраційного збору, надходять на
рахунок органу, що вносить суб'єкт видавничої справи до Державного
реєстру. 95 відсотків цих коштів перераховуються до державного
бюджету, а 5 відсотків залишаються на рахунку органу, що вносить
суб'єкт видавничої справи до Державного реєстру.

   3.  Державному  комітету  телебачення  і  радіомовлення
забезпечити ведення Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції з впровадженням комп'ютерної
системи  та  координацію  відповідної  роботи  його місцевих
підрозділів.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905
( 905-2003-п) від 16.06.2003)

   4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та
Севастопольській міській державним адміністраціям  забезпечити
організацію ведення Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до розподілу
функцій між Державним комітетом телебачення і радіомовлення та
його місцевими підрозділами.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905
( 905-2003-п ) від 16.06.2003 )


   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО

   Інд. 28


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 вересня 1998 р. N 1540

              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державний реєстр видавців, виготівників
       і розповсюджувачів видавничої продукції


             Загальні питання

   1. Положення про Державний реєстр видавців, виготівників і
розповсюджувачів  видавничої  продукції  (далі  -  Положення)
поширюється на суб'єкти видавничої справи незалежно від форм
власності та організаційно-правових форм, за винятком видавців та
розповсюджувачів друкованих засобів масової інформації.

   2. Внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
(далі - Державний реєстр) здійснюють Мінінформ, а також його
відповідні місцеві підрозділи:

   1) Держкомтелерадіо вносить до Державного реєстру: ( Абзац
перший підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 905 ( 905-2003-п ) від 16.06.2003)
   видавців - видавництва, видавничі організації, фізичні особи
- суб'єкти підприємницької діяльності, обсяг випуску видавничої
продукції яких становить понад 5 назв на рік;
   виготівників видавничої продукції - підприємства, установи і
організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,
які випускають видавничу продукцію на суму понад 500 тис. гривень
на рік (за цінами, що склалися на час внесення до Державного
реєстру);
   розповсюджувачів видавничої продукції  -  оптово-роздрібні
книготоргівельні підприємства та інші підприємства і організації,
які мають мережу книгорозповсюдження (магазини, кіоски, палатки,
автомагазини, лотки тощо), бібліотечні колектори;
   суб'єктів видавничої справи, що провадять 2-3 види діяльності
у видавничій справі;

   2) місцеві підрозділи Держкомтелерадіо вносять до Державного
реєстру: ( Абзац перший підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 905 ( 905-2003-п ) від 16.06.2003 )
   видавців -  фізичні  особи  -  суб'єкти  підприємницької
діяльності, обсяг випуску видавничої продукції яких становить до 5
назв на рік;
   виготівників видавничої продукції - підприємства, установи і
організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності,
які випускають видавничу продукцію на суму до 500 тис. гривень на
рік (за цінами, що склалися на час внесення до Державного
реєстру);
   розповсюджувачів видавничої  продукції  -  підприємства і
організації, які не мають мережі книгорозповсюдження; фізичні
особи - суб'єкти підприємницької діяльності.

       Порядок внесення суб'єктів видавничої
          справи до Державного реєстру

   3. Внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру
здійснюється на підставі заяви, підписаної уповноваженою на те
особою,  що подається Держкомтелерадіо або його відповідному
місцевому підрозділу.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905
( 905-2003-п ) від 16.06.2003 )

   4. У заяві про внесення суб'єкта видавничої справи (заявника)
до Державного реєстру мають бути зазначені:

   1) засновник (співзасновники), включаючи прізвище, ім'я, по
батькові та відповідні паспортні дані (для громадян); повне
найменування (для юридичної особи); місцезнаходження,  номери
засобів зв'язку та банківських рахунків;
   2) дані про суб'єкта видавничої справи:
   а) для юридичної особи:
   повна та  скорочена  назва  суб'єкта  із  зазначенням
організаційно-правової форми;
   вид діяльності у видавничій справі;
   місцезнаходження;
   номери засобів зв'язку;
   номери банківських рахунків;
   ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ);
   прізвище, ім'я, по батькові керівника та його заступника;
   б) для фізичної особи:
   прізвище, ім'я, по батькові;
   вид діяльності у видавничій справі;
   паспортні дані;
   місце проживання;
   номери засобів зв'язку;
   3) мови, якими планується випускати  чи  розповсюджувати
видавничу  продукцію, - державною, російською, іншими мовами
національних меншин України (конкретно якими), іноземними мовами
(якими);
   4) джерела  надходження  видавничої   продукції   для
розповсюдження - вітчизняні або зарубіжні (з яких країн);
   5) джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення
діяльності видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої
продукції.

   5. До заяви про внесення суб'єкта видавничої справи до
Державного реєстру додаються:
   нотаріально засвідчена  копія  свідоцтва  про  державну
реєстрацію  юридичної  особи  чи  фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності;
   нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут,
положення, якими передбачено провадження видавничої діяльності,
виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, установчий
договір);
   передбачувані дані про річний обсяг випуску, виготовлення та
розповсюдження видавничої продукції.

   6. Орган, що вносить  суб'єктів  видавничої  справи  до
Державного  реєстру,  фіксує дату надходження заяви з усіма
необхідними документами.

   7. Заява про внесення  суб'єкта  видавничої  справи  до
Державного реєстру розглядається в місячний термін з дня її
надходження до Держкомтелерадіо або його відповідного місцевого
підрозділу.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905
( 905-2003-п ) від 16.06.2003)

   8. За результатами розгляду заяви орган, що вносить суб'єктів
видавничої справи до Державного реєстру, приймає рішення про:

   1) внесення до Державного реєстру;
   2) припинення розгляду заяви;
   3) відмову у внесенні  суб'єкта  видавничої  справи  до
Державного реєстру.
   Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово.
   У разі прийняття рішення про припинення розгляду заяви в
повідомленні зазначаються причини припинення.

   9. Розгляд заяви може бути припинено, якщо:
   статутом (положенням) заявника не передбачено провадження
видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої
продукції;
   заявник не зазначив усіх відомостей (неправильно зазначив ці
відомості), передбачених пунктом 4 цього Положення, не подав
документів (одного чи кількох), визначених у пункті 5 цього
Положення.
   Розгляд заяви відновлюється з дня усунення причин, зазначених
у цьому пункті.

   10. Суб'єкту  видавничої  справи може бути відмовлено у
внесенні до Державного реєстру в разі, коли:
   його назва, програмні цілі, напрями діяльності суперечать
законодавству України;
   заява про внесення до Державного реєстру подана (підписана)
особою, яка не має на це повноважень;
   суб'єкт видавничої справи з такою назвою уже внесений до
Державного реєстру;
   заяву про  внесення  до Державного реєстру подано після
набрання законної сили рішенням суду про припинення діяльності
цього суб'єкта видавничої справи.
   Відмова у внесенні суб'єкта видавничої справи до Державного
реєстру надсилається заявникові у письмовій формі із зазначенням
підстав відмови у 30-денний термін з дня подання заяви.
   Відмова може бути оскаржена в судовому порядку.

   11. Після  прийняття рішення про внесення до Державного
реєстру та сплати реєстраційного збору суб'єктові видавничої
справи видається свідоцтво за зразком, встановленим згідно з
додатком (далі - свідоцтво).
   За видачу дубліката свідоцтва справляється плата у розмірі 20
відсотків суми реєстраційного збору, встановленого пунктом 2 цієї
постанови.

      Провадження діяльності у видавничій справі
        без внесення до Державного реєстру

   12. Без внесення до  Державного  реєстру  діяльність  у
видавничій справі провадиться:
   органами законодавчої, виконавчої, судової влади  -  для
випуску у світ офіційних видань з матеріалами законодавчого та
іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів  судової  та
арбітражної практики;
   підприємствами, організаціями,   навчальними   закладами,
науковими установами, творчими спілками, іншими юридичними особами
- для випуску у світ і безоплатного розповсюдження інформаційних,
бібліографічних,  реферативних,  рекламних видань, видань, що
містять нормативні акти з виробничо-практичних питань, службових
та  методичних матеріалів, документації для потреб статутної
діяльності їх видавця, а також матеріалів на правах рукопису,
розмножених за допомогою технічних засобів.

        Внесення змін до Державного реєстру

   13. У разі зміни назви суб'єкта видавничої справи, його
основних статутних положень, засновника (співзасновників), зміни
(розширення) виду діяльності у видавничій справі до Державного
реєстру вносяться відповідні зміни і видається нове свідоцтво у
порядку, визначеному в пунктах 4 і 5 цього Положення.
   За видачу нового свідоцтва справляється збір у розмірі 50
відсотків суми реєстраційного збору, встановленого пунктом 2 цієї
постанови. Раніше видане свідоцтво підлягає поверненню до органу,
який вніс суб'єкт видавничої справи до Державного реєстру.

   14. Про зазначені у пункті 13 цього Положення та інші зміни
(місцезнаходження або місця проживання, номерів засобів зв'язку
тощо) суб'єкт видавничої справи в місячний термін з дня, коли ці
зміни відбулися, повідомляє орган, який вніс його до Державного
реєстру.

       Виключення суб'єкта видавничої справи
            з Державного реєстру

   15. Суб'єкт видавничої справи виключається з  Державного
реєстру у зв'язку з припиненням його діяльності у видавничій
справі відповідно до статті 32 Закону України "Про видавничу
справу" ( 318/97-ВР ) і вважається таким, що припинив свою
діяльність, з дня виключення його з Державного реєстру.

   16. Виключення суб'єкта видавничої справи  з  Державного
реєстру провадиться органом, що вніс його до Державного реєстру, в
місячний термін з дня припинення діяльності у видавничій справі.
Про виключення з Державного реєстру суб'єкт видавничої справи
повідомляється письмово.
   З дня виключення з Державного реєстру свідоцтво вважається
недійсним і підлягає поверненню органові, який його видав.


   Зразок
                      Додаток
               до Положення про Державний реєстр
             видавців, виготівників і розповсюджувачів
                   видавничої продукції

           Державний Герб України

         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І
             РАДІОМОВЛЕННЯ

              СВІДОЦТВО
   про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного
    реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
            видавничої продукції


   Серія _________                  N _________

__________________________________________________________________
   (повна та скорочена назва суб'єкта видавничої справи із
__________________________________________________________________
      зазначенням організаційно-правової форми)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта
__________________________________________________________________
            видавничої справи)
__________________________________________________________________

Вид діяльності у видавничій справі _______________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ______________________________
__________________________________________________________________

Засновник (співзасновник) ________________________________________
__________________________________________________________________


   МП
__________________________________________________________________
   (посада і прізвище керівника органу, що видав свідоцтво)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (дата видачі)            (підпис)

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905
( 905-2003-п ) від 16.06.2003 )