Болонський процес

    Важливим кроком на шляху України до євроінтеграції є приєднання України до країн-учасниць Болонського процесу. Таке рішення було прийнято 19 травня 2005 року у норвезькому місті Бергені на Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти.

  Делегація України на чолі з міністром освіти і науки Станіславом Ніколаєнком після підписання відповідних документів продовжила разом з учасниками форуму з інших країн Європи роботу над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору вищої освіти до 2010 року.

    Сьогодні першочерговим завданням національної вищої освіти є приєднання до Болонського процесу. Без великого ризику помилитися, можна прогнозувати, що незабаром з‘явиться велика кількість публікацій, монографій й дисертацій, в яких будуть аналізуватися проблеми прозорості та порівнянності ступенів, двоциклічності вищої освіти, запровадження системи кредитів на зразок ECTS системи, мобільності студентів та викладачів, забезпечення якості вищої освіти, підвищення привабливості здобуття вищої освіти у європейських закладах та з інших проблем Болонського процесу. Автори майбутніх публікацій не забудуть і про фундаментальні принципи Magna Charta Universitatum, адже Болонська декларація 1999 року спирається саме на цей документ, в якому проголошується прихильність університетів до європейських гуманістичних традицій, необхідність забезпечення свободи навчання і досліджень, нероздільність навчання і досліджень в університетах, а також автономію, моральну та інтелектуальну незалежність університетів від будь-якої політичної і економічної влади.
    "Це дуже важливо, якщо врахувати, що незалежність і автономія університетів дають можливість вищій освіті і науковим дослідженням безперервно пристосовуватися до змін у потребах суспільства і наукового прогресу." (цитата з Magna Charta).

  Пропонуємо до Вашої уваги наступні матеріали за цією темою:

  Матеріали розміщені на сайті призначені виключно для ознайомлення. Усі права на матеріали належать відповідним організаціям і приватним особам.
Бібліографічні покажчики
Книги, статті
  Матеріали НТУ "Харьківського політехнічного інституту" до міжнародного семінару "Гарантії якості, європейська система передачі та накопичення кредитів і практика імплементації Болонського процесу в різних європейських країнах"
  Електронну версію можна переглянути в а.250, 510, 25А, 248А.
  Журавський В.С., Згуровський М.З.
  Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти


  Місце знаходження: - а.511 (зал науково-техніч.літ-ри)

  Подано аналіз структурного реформування системи вищої освіти в країнах Західної, Центральної і Східної Європи в процесі формування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного простору європейського регіону, що дістав назву Болонського процесу. Розглянуто основні складові структурного реформування вищої освіти, переваги та ризики, які з цими змінами пов'язані.

  Це науково-методичне видання призначене для керівників вищих навчальних закладів, рад ректорів, працівників-практиків міністерств і відомств, викладачів, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України.

  електронна версія
  Болонський процес : цикли, ступені, кредити: Монографія/ Л.Л.Товажнянський, Є.І.Сокол, Б.В.Клименко.– Харків:НТУ "ХПІ", 2004.– 144 С.

  Місце знаходження: - а.511 (зал науково-техніч.літ-ри)

  Подано аналіз основних офіційних документів Болонського процесу стосовно ступенів і циклів вищої освіти, а також системи кредитів ECTS. До монографії додається диск з текстами багатьох європейських документів стосовно Болонського процесу та документами, що були розроблені в НТУ "ХПІ" в процесі підготовки до педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

  Для науково-педагогічних працівників системи вищої освіти, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів України.

  електронна версія
  Національна доповідь щодо вступу України в Болонський процес.– К.:ТОВ "Освіта України", 2004.– 31 с.

  Місце знаходження: - а.511 (зал науково-техніч.літ-ри)

  Україна на шляху до Болоньї.
  У сучасному світі Україна розглядає свій розвиток у загальному контексті Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури, насамперед: парламентаризм, права людини, лібералізацію, свободу пересування, рівність доступу до якісної освіти будь-якого рівня та інше, що є невід'ємним атрибутом громадянського демократичного суспільства. Україна прагне бути повноправним учасником процесу Європейської інтеграції. Тому модернізація вищої освіти здійснюється у повній відповідності до положень Лісабонської угоди, яку Україна підписала й ратифікувала, та принципів Болонського процесу.

  електронна версія
  Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков; відп. ред. М.Ф.Степко. – К.: Изд. , 2004. – 26 с.

  Місце знаходження: - а.511 (зал науково-техніч.літ-ри)

  Представлено інформаційні матеріали для вищих навчальних закладів стосовно ідей та документів Болонського процесу для першої лекції.
  Матеріал містить інформацію з питань інтеграції України в Європейський простір вищої освіти для вивчення працівниками вищих навчальних закладів та роз'яснення студентам основних напрямів реалізації положень Болонського процесу згідно з п. 5.9 рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2004 р. протокол № 3/1-4.

  електронна версія
  Болонський процес: Модель структури додатку до диплому/Укл.: З.І.Тимошенко, О.І..Козаченко, А.М.Грехов, Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха.– К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2003.– 73 с.– На укр., рос. та англ. мовах

  Місце знаходження: - а.511 (зал науково-техніч.літ-ри)

  У виданні розкривається модель структури додатка до диплома, яка розроблена Об'єднаною Європейською комісією, Радою Європи і робочою комісією і ЮНЕСКО/CEPES.
  Мета даної побудови додатка до диплома — надати вичерпні об'єктивні дані, покликані забезпечити міжнародну «прозорість», а також справедливе академічне і професійне визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів і т.п.). Для викладачів вищої і середньої школи та всіх, кого цікавить модернізація освіти в Україні.

  Анотація
  Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма для аспірантів і магістрів та перепідготовки викладачів вищ. навч. закл.– Київ;Тернопіль:ТДПУ, 2004.– 18 с.

  Місце знаходження: - а.511 (зал науково-техніч.літ-ри)

  МЕТА: ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.
  Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

  електронна версія
  Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.

  Місце знаходження: - а.511 (зал науково-техніч.літ-ри)

  Метою цього видання є ознайомлення українського освітнього співтовариства з основними документами, прийнятими в рамках Болонського процесу. Знання цих документів дозволить українським вищим навчальним закладам оцінити свої можливості щодо вжиття окремих заходів, спрямованих на унормування структур і дій , прийнятих і/або тих, що приймаються європейським освітнім співтовариством.

  електронна версія
  Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004.-384с.

  Місце знаходження: - а.511 (зал науково-техніч.літ-ри)

  Посібник укладено на основі навчальної програми дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» (Київ -Тернопіль: Вид-во ТДГГУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 18 с.), затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист№ 14/18.2-715 від 09.04.2004 p.), вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджено із пропонованою структурою змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-трансферною Системою (ECTS).
  У підготовці матеріалів для посібника брала участь група працівників «Науково-методичного центру з впровадження кредитно-модульної системи в ТИПУ ім. Володимира Гнатюка»: доц. Гузар О.В., Буяк Б.Б., асист. Вергун Л.І., методист Кузьмич В.М. та інженер Яремчук М.П.
  Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 14/ 18.2-1868 від 02. 08. 2004р.) як навчальний посібник для підготовки магістрів та аспірантів і перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів

  Анотація
  Іноземні мови в навчальних закладах:Науково-методичний журнал,№ 5.– К.:"Педагогічна преса", 2009.– 112 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  На шляху до європейського та світового освітнього простору/ За матеріалами сайта www.mon.gov.ua// Іноземні мови в навчальних закладах.- К., 2009.- № 5.- С. 4-8.
  електронна версія
  Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації [Текст]:навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів/ О.Головко В., О.Гримблат С., І.Барановський Д.– Х.:Еспада, 2009.– 304 с.

  Місце знаходження: - а.511 (зал науково-техніч.літ-ри)

  Книга присвячена актуальному питанню сучасності — інтеграції вищої освіти України в Європейський і світовий освітній простір. Розглядаються основні тенденції і критерії вищої освіти як в міжнародних глобальних, так і регіональних аспектах, подаються головні документи міжнародних форумів. Велика увага надається висвітленню приєднання України до Болонського процесу і її участі в інтеграційних процесах, питанням реалізації реформ вищої освіти.
  Розрахована на студентів, аспірантів, науковців, викладацький склад закладів освіти, широке коло читачів, що цікавляться даною проблемою.

  Зміст
  Педагогіка і психологія:Вісник АПН України,№ 1.– К.:"Педагогічна преса", 2009.– 159 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Бєліков С.Б., Климов О.В.
  Досвід упровадження Болонської системи в закладах вишу Запоріжжя/ С.Б.Бєліков, О.В.Климов// Педагогіка і психологія.- К., 2009.- № 1.- С. 17-27.

  електронна версія
  Педагогіка і психологія: Вісник АПН України.- К.: "Педагогічна преса", - 2009.- , № 2.- 159 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Бабин І.І.
  Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського простору вищої освіти : [результати модернізації й реформування вищої освіти в Україні з 2005 по 2009 рік] // Педагогіка і психологія.- К., 2009.- № 2.- С. 61-71.

  Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис.- К.: Інститут вищої освіти АПН України.- 2009.- , № 2.- 127 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Бойко А.
  Проблема розвитку української освіти в умовах євроінтеграції // Вища освіта України.- К., 2009.- № 2.- С. 44-49.

  Аналізуються актуальні проблеми розвитку вищої освіти в контексті її інтеграції в єдиний європейський простір.
  Вища школа:Науково-практичне видання,№ 4.– К.:Вища шк., 2009.– 128 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Голубенко О.
  Успішність навчання студентів: якість підготовки, тест на стипендію чи перепустка до Європи : [Системи оцінювання або шкали оцінок успішності навчання студентів в Україні]/ О.Голубенко, М.Смирний// Вища школа.- К., 2009.- № 4.- С. 39-49.


  З огляду на те, що відповідно до Болонської декларації, яку підписали практично всі європейські країни, в 2010 році має завершитися розбудова європейського простору вищої освіти, нагальною потребою є створення та запровадження єдиної національної системи оцінювання знань студентів, адаптованої до європейських стандартів.
  На підставі зіставлення систем оцінювання знань студентів як єдину пропонуємо використовувати модифіковану 12-бальну шкалу. її перевагами є те, що, з одного боку, вона за своїми параметрами найбільше серед існуючих у країні наближена до шкали ЕСТБ та, з іншого боку, практично збігається зі стандартною (шкільною) 12-бальною шкалою, якою послуговуються в Україні мільйони учнів і вчителів.
  При цьому показник загальної кількості успішних студентів (а не тільки студентів-бюджетників), які навчаються з середнім балом 7...12, пропонуємо визначати величиною приблизно 68 % відносно усього контингенту успішних студентів, а оптимальним діапазоном частки студентів-бюджетників, які мають середній бал 7... 12 і згідно з чинним законодавством мають підстави для отримання стипендії, можна вважати 67...83 % від загальної кількості студентів-бюджетників. У цьому діапазоні конкретне оптимальне значення частки студентів-бюджетників для будь-якого ВНЗ залежить від додержання норми ДАК з якості навчання (50 %) при різній кількості студентів-контракників та якості їхнього навчання.
  Подальші дослідження в означеному напрямку полягають в аналізі статистичних даних щодо успішності навчання студентів вищих навчальних закладів країни та формулювання пропозицій стосовно оптимізації решти показників успішності навчання, гармонізованих зі шкалою ЕСТБ та національною рамкою кваліфікацій.
  Вища школа: Науково-практичне видання.- К.: Вища шк.- 2009.- , № 5.- 128 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Впровадження інноваційних технологій навчання задля забезпечення якості освіти та ефективного міжнародного співробітництва : [досвід Харківського національного університета радіоелектроніки]/ М.Бондаренко, Н.Лєсна, В.Рєпка// Вища школа.- К., 2009.- № 5.- С. 58-65.

  Вища школа: Науково-практичне видання.- К.: Вища шк.- 2009.- , № 8.- 128 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти - 2009 "Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку" (8 липня 2009)// Вища школа.- К., 2009.- № 8.- С. 98-104.

  електронна версія
  Вища школа: Науково-практичне видання.- К.: Вища шк.- 2009.- , № 9.- 128 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Еш С.
  Адаптація програми дисципліни "Фінансовий ринок" до кредитно-модульної системи навчального процесу/ С.Еш// Вища школа.- К., 2009.- № 9.- С. 36-49.


  Кредитно-модульна система тільки починає втілюватися в навчальний процес і ще потребує роботи від викладачів. Перш за все, на достатньому рівні із використанням нових навчальних технологій, спромож¬них ефективно організувати засвоєння студентами знань, умінь і навичок з дисципліни, розвивати внутрішню мотивацію до творчості, має бути розроблена робоча програма — основний нормативний документ кредитно-модульної системи. Правильне використання методології навчання із використанням новітніх технологій дає змогу створити відповідні умови для розвитку знань і здібностей кожного студента, забезпечує високий рівень конкурентоспроможності випускників на ринку праці України та Європи.


  Вища школа: Науково-практичне видання.- К.: Вища шк.- 2009.- , № 11.- 128 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Жильцов О.
  Сучасні підходи до проектування навчального процесу в умовах євроінтеграції : [досвід адаптації до норм Болонського процесу Київського університету ім. Б. Грінченка у організації навчального процесу] // Вища школа.- К., 2009.- № 11.- С. 40-49.

  Вища школа: Науково-практичне видання.- К.: Вища шк.- 2010.- , № 1.- 128 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Про запровадження у вищих навчальних закладах України європейської кредитно-трансферної системи : Наказ МОН України від 16 жовтня 2009 р. № 943 : [з додатками]// Вища школа.- К., 2010.- № 1.- С. 75-91.

  електронна версія
  Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія:Фахове видання з психології, педагогіки, філософії,№ 2.– Х.:НТУ "ХПУ", 2009.– 131 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Модернизация высшей школы Украины в условиях интеграции в европейское образовательное пространство
  В статье освещаются основные проблемы образовательной системы Украины, затрагиваются вопросы построения новой модели управления национальной образовательной системой, коррелирующей с инновационным характером видоизмененной системы образования, которое отвечает Болонским принципам.
  Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія: Фахове видання з психології, педагогіки, філософії.- Х.: НТУ "ХПУ", 2009.-, № 4.- 131 с.

  Місце знаходження: - а.248-а (зал періодичних видань)

  Европейская интеграция в образовании и социокультурная обусловленность процессов модернизации образования.  В работе отмечается, что современная мировая практика развития образования в условиях цивилизационных изменений и поиска новой образовательной парадигмы все больше ориентируется на формирование интегративных тенденций. Рассматривается органичное соединение основных тенденций развития высшего образования в Болонском процессе, способствующем, по мнению автора, осмыслению и осовремениванию национальных институтов высшего образования в соответствии с новой картиной мира, автор показывает, что Болонский процесс (как интеграционный) призывает к совместимости интересов всех участников образовательного процесса на основе сохранения разнообразия и уважения культурных традиций.
  Болонський процес і навчання впродовж життя/ М.Ф.Степко, Б.В.Клименко, Л.Л.Товажнянськийи.– Харків, 2004.– 111 с.

  Цей документ –невеликий за обсягом, але надзвичайно змістовний – заслуговує глибокого вивчення і осмислення всіма членами вітчизняного університетського співтовариства –від студента до міністра, бо він проголошує фундаментальні принципи, " які зараз і завжди повинні бути основою призначення університетів".

  електронна версія
  Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004.– 147 с.

  Рекомендовано вченою радою тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, протокол № 6 від 27.01.2004 р.
  БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС: ЗБЛИЖЕННЯ, А НЕ УНІФІКАЦІЯ
  РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  РОЗДІЛ ІІ. ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ
  РОЗДІЛ ІІІ. МАТЕРІАЛИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ЗАВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

  електронна версія
Корисні посилання
Бібліотека ЗНТУ