Конференції, семінари

  22-24 травня 2012 Науковою бібліотекою Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського спільно з Науково-методичною бібліотечною комісією і Науковою бібліотекою Київського національного університету ім. Т. Шевченка, згідно з планом заходів МОНмолодьспорту України було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації "Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти".


  Пропонуємо до вашої уваги доповіді учасників конференції:

 • Програма Міжнародної науково-практичної конференції бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації "Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти" (22 – 24 травня 2012 р. Сімферополь) (pdf 158 KБ)
 • Акимова О. А., зав. науч. библ. ИнБЮМ НАН Украины, Севастополь
  Электронные репозитории: Института биологии южных морей НАН Украины и Институтов центральной и восточной Европы водной тематики (pdf 37 KБ)
 • Антал Л.В. завідувач бібліотеки Львівського інституту економіки і туризму м. Львів
  Роль бібліотеки Львівського інституту економіки і туризму у підготовці фахівців туристичної галузі (pdf 39 KБ)
 • Анджело Я. Г. Научная библиотека Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Симферополь, Украина.
  Электронные библиотеки: авторско-правовые аспекты (pdf 47 KБ)
 • Архиреева Л. А., заслуженный работник культуры АРК, главный библиотекарь, научная библиотека ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского», г. Симферополь
  «Не бывает напрасным прекрасное» (Поэтический клуб «Вдохновение» при научной библиотеке КГМУ) (pdf 35 KБ)
 • Барма О. А., магистр пед. наук, аспирант УО «БГУКИ», Минск
  Сущность, принципы и функции воспитания поликультурной личности средствами межкультурной коммуникации в публичной библиотеке (pdf 60 KБ)
 • Белоус В. С., директор библиотеки ВГПУ им. М. М. Коцюбинского, Винница Традиционные и электронные ресурсы в библиотеке Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского (pdf 568 KБ)
 • Бондаренко О. В. , ведущий библиограф, ЛГИКИ, г. Луганск
  АБИС: Сравнительный анализ (pdf 48 KБ)
 • Валуєва Є. О., вчений секретар НБ НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ
  Бібліографічні видання як засіб підвищення інформаційної культури особистості (pdf 51 KБ)
 • Головко Л. В., завідуюча відділом комплектування та наукової обробки літератури бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг
  Перспективи використання Open Journal Systems у бібліотеках ВНЗ України (pdf 776 KБ)
 • Аджисалиева Г. Э., заведующая ОКиО НТБ РВУЗ «КИПУ»
  Морозова П. Г., ведущий библиотекарь ОКиО НТБ РВУЗ «КИПУ»
  Библиотечные фонды Научно-технической библиотеки РВУЗ «КИПУ»: состояние, проблемы, тенденции развития в современных условиях (pdf 2746 KБ)
 • Єпіфанова О. В., доц., к.т.н., директор НБ СНУ ім. В. Даля, Луганськ
  Савельєва В. В., заступник директора НБ СНУ ім. В. Даля, Луганськ
  Електронний каталог як платформа для створення електронних інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (pdf 125 KБ)
 • Игнатюк М. В., директор библиотеки, Житомирский национальный агроэкологический университет, Житомир
  Применение дисков с металлокерамическим записывающим слоем для страхового хранения оцифрованных библиотечных фондов (pdf 33 KБ)
 • Кадіна О. А., заступник директора Наукової бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київ
  Маркетинг в інформаційно-бібліотечному середовищі: спільне бачення, цінності і стратегічний план (pdf 101 KБ)
 • Кисельова О. І., к. пед. н., директор бібліотеки Одеської державної академії технічного регулювання та якості, м. Одеса
  Етична складова професійної діяльності бібліотекаря (pdf 43 KБ)
 • Кіщак Т.С., к. с.-г. н., директор наукової бібліотеки НУБіП України, м. Київ
  Впровадження системи менеджменту якості (СМЯ) в роботу наукової бібліотеки НУБіП України (pdf 47 KБ)
 • Колесникова Т. А., директор НТБ, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна (ДНУЖТ)
  Новая философия и инновационные направления деятельности библиотеки ВУЗа (pdf 61 KБ)
 • Кравченко О. М., заступник директора бібліотеки КПІ, Кривий Ріг
  Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки ВНЗ (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного інституту) (pdf 34 KБ)
 • Крижановська А.В., бібліотекар І категорії наукової бібліотеки ТНЕУ, м.Тернопіль
  Університетська бібліотека в інформаційно-освітньому просторі: огляд основних можливостей) (pdf 43 KБ)
 • Макарова Г. Г., директор НБ ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, Чернігів
  Особливості виховання екологічної культури студентів у середовищі вузівської бібліотеки (pdf 23 KБ)
 • Нехаєва І. С., зав. відділом культурно-просвітницької та виховної роботи, бібліотека Луганського національного аграрного університету, Луганськ
  Виховання студентської молоді - місія бібліотек ВНЗ (pdf 50 KБ)
 • Нутраченко Е.П., зав. отделом Севастопольский национальный технический университет, научная библиотека
  WEB-сайт университетской библиотеки как эффективный инструмент распространения информации (pdf 105 KБ)
 • Онисько Г.Я., директор науково-технічної бібліотеки, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
  Трансформація функцій бібліотечних працівників в інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ (pdf 35 KБ)
 • Пасмор Н. П., канд. пед. наук, директор НБ Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»), м. Харків
  Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі ВНЗ (pdf 65 KБ)
 • Пащеня В. Н., к.и.н., доцент кафедры издательского дела и редактирования Крымского института информационно-полиграфических технологий Украинской академии печати, г. Симферополь.
  Эволюция военного библиотековедения в Крыму и его влияние на развитие культуры (к 190-летию Севастопольской Морской библиотеки им. Адмирала М. П. Лазарева) (pdf 54 KБ)
 • Петровская Л. Б., заведующая отделом обслуживания ЮФ НУБиПУ «КАТУ»
  Традиции и инновации культурно-просветительской работы в библиотеке Крымского государственного агротехнологического университета(pdf 19 KБ)
 • Петроченко Г. М., директор бібліотеки ЧДУ ім. Петра Могили, Миколаїв
  Формування навичок інформаційної культури у студентів в умовах бібліотеки ВНЗ (pdf 34 KБ)
 • Ржевцева Н.Л., директор наукової бібліотеки Севастопольського національного технічного університету
  Бібліометричне дослідження публікацій міжнародної конференції КриМіКо (1991-2011 рр.) (pdf 77 KБ)
 • Рудзский Л.З., Член Правления Международной Ассоциации ЭБНИТ, г.Киев, Украина
  ИРБИС-Корпорация: от бесплатного заимствования готовых библиографических записей на книги и аналитические описания статей до распределенного поиска в электронных каталогах библиотек, представленных в сети Интернет (pdf 49 KБ)
 • Спирова В.И., директор библиотеки, Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, г. Симферополь
  Библитека вузов сегодня и завтра (pdf 31 KБ)
 • Савенкова Л. В., канд.пед.наук, доцент, директор Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ
  Колекції оцифрованих рідкісних видань як складова Електронної бібліотеки університету (pdf 34 KБ)
 • Самбурская Т. П., зав. информ.-библиогр. отд. ЮФ НУБиПУ «КАТУ», Симферополь
  Совершенствование информационно-библиографического обеспечения ученых-аграриев, специалистов АПК (pdf 17 KБ)
 • Сидоренко В.О., директор науково-технічної бібліотеки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Полтава
  Бібліотечна професія та проблеми молодих кадрів (pdf 49 KБ)
 • Сидорова Е. О., заведующая отделом научно-методической работы НБ ДонНУ, Донецк
  Конкурсы профессионального мастерства – путь повышения творческой инициативы библиотекарей (pdf 39 KБ)
 • Степаненко Т. В., директор бібліотеки ЛДІКМ, Луганськ
  Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки ВНЗ у системі інформаційно-бібліографічного облуговування (pdf 69 KБ)
 • Ткаченко Н. О., мнс НТБ ДонНТУ, Донецьк
  E-archive DonNTU: досвід Донецького національного технічного університету (pdf 79 KБ)
 • Халилова Н. А., зам. директора, Научно-техническая библиотека Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно- педагогический университет», г. Симферополь
  «Библиотеки в современном социокультурном пространстве. О работе Научно-технической библиотеки Республиканского высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический университет» (pdf 28 KБ)
 • Холод И. М., руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками, Представительство компании Xerox в Украине, г. Киев
  Инновационные решения компании Xerox для библиотек (pdf 19 KБ)
 • Чижова Л. К. Научная библиотека Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Симферополь, Украина
  Восстановить имя в научной сфере: Эрнст Николай Львович –библиотекарь, историк, археолог, педагог (pdf 136 KБ)
 • Шульга О.А., канд. філос. наук, директор бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград
  О. Кейсі, технічний бібліотекар, бібліотеки університету Троя, м. Дотан, штат Алабама, США (pdf 39 KБ)
 • Удовиченко Н.Б., заведующая читальным залом гуманитарных наук НБ ТНУ, Симферополь
  Культурно-просветительское и воспитательное развитие библиотеки на примере читального зала гуманитарных наук НБ ТНУ им. В.И.Вернадского (pdf 48 KБ)
 • Яворська Т.М. завідувач бібліотеки ВТЕІ КНТЕУ
  Роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів ВНЗ (pdf 17 KБ)

Бібліотека ЗНТУ