«Розуміти те, що ми знаємо,
і пізнавати те, чого ми не знаємо
- ось істинна наука»

Конфуцій

      Виникнення глобального інформаційного простору є об'єктивним наслідком економічного, науково-технічного та інформаційного розвитку цивілізації. Глобальний інформаційний простір, як якісно нове середовище функціонування держав і розвитку міжнародних відносин, органічно містить у собі економічні, політичні, соціальні та культурні процеси, пов'язані з побудовою інформаційного суспільства. В цих процесах широко використовуються інформаційні технології, завдяки яким створюються принципово нові умови для використання наукових знань, бібліотек, баз даних та інших інформаційних ресурсів для різноманітних потреб як кожної особи, так і держави в цілому. Тобто людський інтелект стає безпосередньою і головною продуктивною силою постіндустріальної технологічної ери XXI століття, де велику роль відіграють наука, різноманітні інформаційні та телекомунікаційні технології, що забезпечують гуманізацію відносин між людьми, зростання духовності, розвиток культури і дотримання моральних норм спілкування.
      Розвиток інформаційного суспільства в будь-якій країні, безперечно, істотно змінює стосунки між окремими національними групами та етносами, які, приєднуючись до загальної системи інформаційного обміну та інформаційних відносин, що диктуються стандартами Інтернет, частково нівелюють національні особливості.
      Сучасне суспільство України є відображенням нашої моралі, традицій та досвіду, тому створення національної технологічної бази побудови інформаційного суспільства вимагає зважати не тільки на технологічні досягнення у сфері інформатики, а й на результати соціального аналізу, спрямованого на виявлення характерних рис, притаманних українському соціуму . Тільки таким чином може бути визначений більш-менш об'єктивний перелік проблем та завдань, які мають безпосереднє відношення до становлення інформаційного суспільства в Україні.

 

   Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. : затв. МОНУ / В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. С. Гарвона [та ін.]. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2011. - 592 с.

  Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп'ютерів. Розглянуто роботу операційних систем Windows ХР та Linux. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Описано роботу з програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп'ютерної графіки. Значну увагу приділено програмуванню в середовищі Object Pascal. Також розглянуто основи мережних технологій, роботу в глобальній мережі Internet та створення Web-сторінок.
Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних, соціально-економічних, інженерно-технічних, медичних, педагогічних та природничих спеціальностей, аспірантів та викладачів, а також усіх тих, хто вирішив зробити досягнення інформаційних технологій повноправним елементом свого арсеналу професійних інтересів.

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Информатика [Текст] : базовый курс : учебник для студ. вузов / под ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 640 с.

  В учебнике рассмотрены основные категории аппаратных и программных средств вычислительной техники. Указаны базовые принципы построения архитектур вычислительных систем. Обеспечено методическое обоснование процессов взаимодействия информации, данных и методов. Приведены эффективные приемы работы с распространенными программными продуктами. Рассмотрены основные средства, приемы и методы программирования.
Книга предназначена для студентов технических вузов, изучающих информационные технологии в рамках дисциплины «Информатика», для преподавательского состава, для слушателей военных учебных заведений, учреждений системы повышения квалификации и для лиц, изучающих средства вычислительной техники самостоятельно.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших технических учебных заведений.

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах [Текст] : навч. посібник. Ч. 2 / Т. М. Валецька, П. І. Бабій, І. А. Григоришин [та ін.] ; за ред. Т. М. Валецької. - К. : Дакор: КНТ, 2008. - 536 с.

  Посібник призначений для вивчення та набуття практичних навичок роботи з пакетом MS Office 2000, необхідних для роботи сучасного офісу.
Блок навчально-методичного забезпечення містить програму курсу та завдання для лабораторних робіт за її темами з методичними вказівками до їх виконання, комплекс питань для контролю засвоєння знань, список літератури.
Для студентів економічних cпеціальностей, аспірантів і викладачів економічних вузів.

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Информатика. Информационные системы. Информационные технологии. Тестирование. Подготовка к Интернет-экзамену [Текст] : учебное пособие / Г. Н. Хубаев, С. М. Патрушина, Н. Г. Савельева, Е. Г. Веретенникова ; под ред. Г. Н. Хубаева. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : МарТ, 2011. - 368 с. - (Библиотека студента).

  Предлагаемое пособие содержит варианты тестовых заданий по дисциплинам: «Информатика и программирование», «Информационные системы» и «Информационные технологии в экономике». Разработанные варианты заданий составлены на основе учебного пособия «Информатика» (Издательский центр «МарТ» «Феникс», 2010), а также опубликованных текстов лекций по соответствующим дисциплинам. Некоторые из сформулированных вопросов представляют собой задания повышенной сложности, ответ на которые требует предварительной проработки соответствующего программного материала.
Пособие предназначено для студентов экономических вузов и преподавателей.

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Избачков, Ю. С. Информационные системы [Текст] / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 656 с. - (Учебник для вузов).

  Основное внимание в книге уделяется вопросам разработки клиентской части информационных систем с использованием приложений Delphi. В то же время в ней содержится большое количество практического материала, посвященного вопросам проектирования и создания баз данных, в частности рассматривается методология проектирования информационных систем, приводится подробное описание стандарта ANSI SQL-92, излагаются теоретические сведения о реляционной модели данных. Одна из частей книги полностью посвящена современным технологиям программирования — COM, ActiveX и Интернет-технологиям.
Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Информатика и вычислительная техника».

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Шаховська, Н. Б. Проектування інформаційних систем [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: рек. МОНУ / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин. - Львів : Магнолия 2006, 2011. - 380 с.

  У навчальному посібнику розглядаються структурний і об'єктно-орієнтований підходи до логічного та фізичного проектування інформаційних систем. Детально описуються види діаграм, які реалізують ці підходи та мова уніфікованого моделювання UML. Розглядаються CASE-засоби, які призначені для побудови відповідних діаграм, поняття життєвого циклу проекту; аналізуються методи визначення цілей проекту і вибирання альтернатив реалізації проекту.
Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки "Комп'ютерні науки" і „Системний аналіз", для магістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах підготовки, а також для магістрів спеціальності «Консолідована інформація».

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Основы информационных технологий [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. И. Киреева, В. Д. Курушин, А. Б. Мосягин [и др.] ; под ред. В. Ф. Макарова. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 272 с.

  В издании рассматривается краткий курс информатики, основные понятия и определения информации, информационных процессов и технологий, определены задачи информатики в торгово-экономической сфере. Кроме того, приведены методические рекомендации по выполнению практических занятий, задачи и образцы программных приложений в среде Windows. Книга также содержит общие методологические подходы по применению информационных технологий при решении прикладных задач в экономике.
Учебное пособие предназначено для студентов нетехнических высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и другим специальностям.

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Горбань, О. М. Системний аналіз та проектування комп`ютерних інформаційних систем [Текст] : навчальний посібник / О. М. Горбань. – Запоріжжя : Класичний приватний у-тет, 2012. – 292 с.

  У навчальному посібнику викладено основні поняття й методи системного аналізу, приклади їх застосування. Розглянуто такі питання, як інформаційні технології й системи, стадії створення інформаційних систем, сучасні технології проектування та їх документаційне забезпечення, проблема впровадження інформаційних систем, супровід інформаційних систем, система комплексної автоматизації діяльності підприємств тощо. Науковою основою курсу є методологія системного аналізу та моделювання.

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів: рек. МОНУ / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2012. - 463 с.

  У посібнику викладено основи інформаційних технологій, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних комп'ютерів, прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, висвітлено основи побудови комп'ютерних мереж, у тому числі глобальної мережі Інтернет, розглянуто питання комп'ютерної безпеки. Наведений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також для всіх, хто цікавиться сучасними персональними комп'ютерами і використовує їх для розв'язання практичних задач.

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Новые информационные технологии [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / В. П. Дьяконов, И. В. Абраменкова, А. А. Пеньков [и др.] ; под ред. В. П. Дьяконова. - М. : СОЛОН-Пресс, 2009. - 640 с. - (Библиотека студента).

  Современный интересно и доступно написанный учебник по всему комплексу новых информационных технологий: основам информатики, нанотехнологиям и транзисторам, микропроцессорам и чипсетам, модулям и устройствам памяти, компьютерам (от супер-ЭВМ до карманных), вычислительным, связным, аудио- и видео- устройствам и их интеграции и конвергенции, проводным и беспроводным сетям и работе с современными массовыми программными средствами. Даны основы компьютерной математики и математического моделирования с большим числом полезных примеров.
Для студентов и преподавателей университетов и вузов педагогического и иного профилей, всех пользователей средствами новых информационных технологий.

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Косинський, В. І. Сучасні інформаційні технології [Текст] : навчальний посібник : рек. МОНУ / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 2012. - 319 с.

  У навчальному посібнику розкрито основні принципи створення цифрових інформаційних технологій, особливості використання комп'ютерних програмно-технічних засобів для обробки економічної інформації та базові засади електронної економіки. Наведений ілюстративний матеріал, досконала структурованість розділів та підрозділів книги допоможуть читачеві швидше та легше оволодіти сучасними інформаційними технологіями. У кінці кожного розділу подано навчальний тренінг, що включає основні поняття, контрольні запитання і завдання та літературу, необхідні для закріплення здобутих знань і навичок.
Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, економістам-практикам та підприємцям, які використовують у роботі комп'ютерну техніку та інформаційні технології.

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Малиновський, Б. Н. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні [Текст] / Б. Н. Малиновський. - К. : Академперіодика, 2001. - 214 с.

  Книга розповідає про більш як півстолітній період історії розвитку інформаційних технологій в Україні, про створення перших ЕОМ, у тому числі для оборонних комплексів і систем, про піонерів комп'ютерної науки і техніки в нашій країні.
Розрахована вона на студентів вищих навчальних закладів, школярів старших класів, а також на всіх, хто цікавиться історією створення і застосування перших ЕОМ в Україні.
Книга присвячена 100-річчю від дня народження академіка СО. Лебедева, під керівництвом якого була створена перша у континентальній Європі ЕОМ "МЭСМ". (Ювілей відзначатиметься 2 листопада 2002 р.)

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


   Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні [Текст] / О. Б. Баховець, Т. О. Грінченко, К. Д. Гуляєв [та ін.] ; за ред. С. О. Довгого. - К. : Азимут-Україна, 2008. - 288 с.

  Розглядаються основні напрямки становлення та розвитку інформаційного суспільства, його ключові складові, концепції та проблеми. Проводиться огляд соціальних, економічних, політичних особливостей інформаційного суспільства, їх відображення в українських умовах. Робиться аналіз тенденцій розвитку світового IT-ринку та основних елементів інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що с складовою сучасного суспільства та економіки. Розглядаються системи індикаторів інформаційного суспільства, які використовуються для оцінки рівня його розвитку. Пропонується прототип відповідної національної системи. Книжку розраховано на керівників, фахівців в IT-сфері, дослідників різних аспектів суспільного розвитку.

Місце знаходження:  чит. зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


 

Статті з журналів

  

Любченко, В. В. Обробка інформації в системі керування промисловим підприємством [Текст] / В. В. Любченко // Авиационно-космическая техника и технологии. - 2013. - № 7. - С. 238-241.

Переглянути зміст

Місце знаходження:  чит. зал періодичних видань (а.248-А)


  

Лавріщева, К. М. Технології комп`ютерів, систем і програм від академіка Глушкова [Текст] / К. М. Лавріщева // Інженерія програмного забезпечення. – 2013. - № 2. – С. 7-17.

Переглянути зміст

Місце знаходження:  чит. зал періодичних видань (а.248-А)


  

Шрайберг, Я. Вільний доступ до ресурсів бібліотек освітньої й наукової сфери: новий федеральний проект у російському бібліотечно-інформаційному просторі [Текст] / Я. Шрайберг // Вища школа. - 2013. - № 4. - С. 74-78.

Переглянути зміст

Місце знаходження:  чит. зал періодичних видань (а.248-А)


Добірка посилань