«Машини повинні працювати.
Люди повинні мислити»

Девіз компанії IBM

  

Валецька Т.М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2002. - 208с.
Переглянути зміст

   У посібнику подано необхідні для вивчення дисципліни матеріали з комп'ютерних мереж, які є невід'ємною частиною підприємств торгівлі. Блок навчально-методичного забезпечення включає програму курсу та матеріали за її темами, комплекс контрольних та тестових питань для контролю засвоєння знань, методичні вказівки і завдання для лабораторних робіт, основну та допоміжну літературу, глосарій.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів економічних вузів.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Таненбаум Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2003. - 992 с.
Переглянути зміст

   В этой книге подробно и последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние и тенденции развития компьютерных сетей. Это уже четвертое, значительно переработанное издание книги, и три предыдущих неизменно были бестселлерами ииспользовались в качестве учебного пособия во многих западных университетах. Автор подробнейшим образом объясняет устройство и принципы работы аппаратного и программного обеспечения, рассматривает все аспекты и уровни организации сетей от физического уровня до прикладных программ. Изложение теоретических принципов дополняется яркими, показательными примерами функционирования Интернета, сетей ATM и беспроводных сетей.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Жуков И.А. , Ластовченко М.М. Основы сетевых технологий. - М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2007. - 432 с., ил.
Переглянути зміст

   Учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной формы обучения по направлениям: «Компьютерные науки» - специальность «Информационные управляющие системы и технологии» и «Компьютерная инженерия» - специальность «Компьютерные системы и сети».

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Одом У. Компьютерные сети. Первый шаг. : Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. — 432 с.: ил.
Переглянути зміст

   В книге приведены основные сведения о компьютерных сетях, их компонентах и технологиях. Рассмотрены все разновидности локальных и глобальных компьютерных сетей, рассказано об особенностях их структур, компонентов и методах применения. Особое внимание уделено вопросам безопасности компьютерных сетей. Книга предназначена для всех, кто хочет легко войти в мир сетей.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Погорілий С. Д. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних: підручник для студентів вищ. навч. закладів / С. Д. Погорілий, Д. М. Калита ; за ред. О. В. Третяка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2007. - 455 с.
Переглянути зміст

   Розглянуто базові принципи побудови та засоби створення комп'ютерних мереж. Детально описано технології розгортання локальних мереж, інтеграцію локальних мереж у корпоративну глобальну мережу та підключення до Internet. Висвітлено основні аспекти апаратної побудови комп'ютерних мереж, протоколи передачі даних і певні аспекти адміністрування та безпеки передачі даних у мережі. Лабораторний практикум містить цикл робіт для опанування сучасними програмними засобами комп'ютерних мереж. Поданий у підручнику матеріал дозволяє закласти ґрунтовну базу знань для подальшого вивчення новітніх технологій та їх прикладного застосування. Підручник призначено для студентів природничих спеціальностей університетів та технічних вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі автоматизації наукових досліджень, а також для підготовлених користувачів, які прагнуть поглибити свої знання у галузі комп'ютерних мереж.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Антонов В. М. Сучасні комп'ютерні мережі. — К.: "МК-Прес", 2005. — 480 с., іл.
Переглянути зміст

   У цьому фундаментальному виданні розглянуто широке коло питань стосовно сучасних мережевих інформаційно-комунікаційних технологій: концепції та принципи побудови мереж; класифікація мережевого апаратного і програмного забезпечення; функціональне призначення протоколів тощо. Подані основи побудови корпоративних, нейронних та віртуальних мереж. Розглянуті засоби захисту у мережах. Крім того, приділена увага таким перспективним технологіям як дистанційна освіта в Internet, мови програмування для Internet, Web-дизайн тощо. Це видання можуть використовувати як студенти вищих навчальних закладів, так і спеціалісти в галузі нових інформаційних технологій.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Антонов В. М., Пермяков О. Ю. Комп'ютерні мережі військового призначення. — К.: "МК-Прес", 2005. — 320 с.
Переглянути зміст

   Матеріал книги охоплює різноманітні питання з проблем побудови, використання та реалізації сучасних комп'ютерних мереж цивільного та військового призначення на основі нових інформаційних технологій. Питання, що розглядаються, характеризують сучасні комп'ютерні технології обробки даних у мережах; компоненти, класифікацію та топологію мереж; протоколи, методи доступу та принципи роботи з мережею. Особлива увага приділяється проблемі побудови мереж військового призначення на основі нового підходу APM-технології, що дозволяє проектувати і використовувати спецмережі у форматі ефективного керування військами на сучасному етапі. Прискіпливо аналізуються питання стосовно використання криптології та криптографії для побудови криптосистем у військових та спеціалізованих мережах. Книга буде корисною як слухачам і студентам вищих учбових військових закладів, так і викладачам та фахівцям спеціалізованих і військових Академій, Університетів та Інститутів, а також всім, хто цікавиться проблемами реалізації мереж на основі інтелектуальних мережевих АРМ-технологій.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Шашлов С. Азбука сисадмина. Энциклопедия ІXBT.com. - СПб.: Питер, 2008. - 208 с: ил.
Переглянути зміст

   В этой книге подробно рассмотрены все аспекты работы системного администратора небольшой компании, который должен самостоятельно решать самый широкий круг вопросов — от закупки техники и наладки аппаратуры до настройки слаженного совместного функционирования самых разнообразных устройств в единой сети. Данное издание станет незаменимым для всех, кто работает или собирается работать системным администратором малой сети. С помощью этой книги вы узнаете, как решать технические проблемы, «расшивать» узкие места, обеспечивать наилучшую работоспособность вашей сети. Кроме того, вы научитесь правильно выстраивать отношения не только с непосредственным начальником, но и с сотрудниками вашей организации.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Ватаманюк А. И. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%. — СПб. : Питер , 2010. — 288 с. : ил.
Переглянути зміст

   Что такое компьютерные сети? Всего-навсего несколько компьютеров и соединяющие их провода? И да, и нет. Причем «нет» прежде всего потому, что устройство и механизм работы каждой сети уникальны и далеко не так просты, как может показаться рядовому пользователю. Данная книга содержит всю необходимую информацию о проектировании и создании сетей различных типов и режимах их работы, а также обо всех тонкостях обслуживания и администрирования сетей. Освойте организацию сетей на 100% с помощью этого максимально подробного и доступного практического руководства.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Борисов А. В. Самоучитель по работе с компьютерной сетью : пособие для начинающих и опытных пользователей ПК / А. В. Борисов. - М. : Альянс-пресс, 2003. - 496 с.
Переглянути зміст

   Современный ПК трудно представить без обмена данными. В этом издании приведено всеобъемлющее описание (концепция построения, протоколы, стандарты, сетевые компоненты, администрирование сети) современных сетевых средств и технологий, последовательно изложены следующие темы: "Интернет (типовые сервисы, хосты, обзор внутреннего устройства TCP/IP, безопасность), "Компьютерная сеть, "Модемы, "Организация сети в операционных системах Windows", "Системы сетевого управления", "Локальные сети", "Объединенные сети" и "Неоднородные сети". Материал книги построен на конкретных примерах и доступен для усвоения как опытным, так и начинающим пользователям ПК.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Холмогоров В. Компьютерная сеть своими руками : самоучитель / В. Холмогоров. - СПб. : Питер, 2003. - 171 с.
Переглянути зміст

   Эта книга посвящена рассмотрению наиболее популярного в нашей стране стандарта организации локальных сетей — Ethernet. Безусловно, охватить в рамках такого небольшого издания все аспекты проектирования и администрирования локальных сетей невозможно, однако настоящий самоучитель содержит именно тот необходимый объем информации, который позволит вам самостоятельно спроектировать и настроить небольшую локальную сеть, состоящую из нескольких компьютеров.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Мур М. Телекоммуникации : руководство для начинающих : пер. с англ. / М. Мур. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 624 с.
Переглянути зміст

   Это простое для понимания руководство позволит вам быстро освоиться в развивающейся области телекоммуникаций. Написанная опытными специалистами компании Hill Associates — ведущей компании по подготовке технических специалистов в области телекоммуникаций, эта книга содержит техническую информацию, необходимую для понимания и применения ключевых технологий. Книга начинается с краткого экскурса в историю телефонии и развития сетевых технологий, затем охватывает ключевые аспекты беспроводных технологий обмена информацией, конвергенции, протокола IP, виртуальных частных сетей. Если вы ищете основательное руководство, которое помогло бы вам разобраться в телекоммуникациях и практическом применении технологий передачи информации, то эта книга будет идеальным выбором.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Дэвис Дж. Создание защищенных беспроводных сетей 802.11 в Microsoft Windows : пер. с англ. / Д. Дэвис. - М. : ЭКОМ, 2006. - 400 с.
Переглянути зміст

   Эта книга - всеобъемлющее техническое руководство по созданию защищенных беспроводных сетей в корпоративной, общедоступной, малой или домашней сети. В книге подробно обсуждаются технологии 802.11, необходимые для организации общедоступных и частных беспроводных компьютерных сетей, использующих новый стандарт Wi-Fi Protected Access (WPA). Рассматриваются следующие темы: настройка компьютеров клиентов беспроводной сети, работающих под управлением ОС Windows ХР, Windows Server 2003 и Windows 2000; создание аутентификационной инфраструктуры и инфраструкту¬ры открытых ключей (PKI); использование протоколов аутентификации EAP-TLS и PEAP-MS-CHAP v2 для обеспечения максимальной безопасности беспроводной сети; проектирование беспроводных локальных сетей для партнеров по бизнесу; отражение сетевых атак с помощью нового протокола TKIP и Microsoft WPA; устранение неисправностей, возникающих на компьютерах беспроводных клиентов, беспроводных точках доступа и в аутентификационной инфраструктуре. Книга рассчитана на пользователей и администраторов средней и высокой квалификации.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Хабракен Д. Как развернуть компьютерную сеть дома и в офисе / Джо Хабракен; Пер. с англ. Ковровой М. Г. - М. : ДМК Пресс, 2008. - 448 с. : ил.
Переглянути зміст

   Настоящее издание представляет собой подробное руководство по установке, настройке и конфигурированию сетей различного уровня. В книге рассматриваются вопросы планирования, проектирования и развертывания сетей, выбора аппаратного обеспечения, взаимодействия с внешним миром и защиты сети (как от атак извне, так и от сбоев оборудования), а также восстановления данных после сбоев. Подробно обсуждаются установка сетевых (или серверных) операционных систем и их конфигурирование в отношении построения сетей на примере Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare и Red Hat Linux. Книга предназначена для начинающих системных администраторов, планирующих создавать сети различного размера, однако и опытные администраторы смогут найти в ней много полезной и интересной информации.

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


  

Запечников СВ., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построения виртуальных частных сетей: Учеб. пособие для вузов. М: Горячая линия-Телеком, 2003. - 249 с.
Переглянути зміст

   Рассматриваются основы построения виртуальных частных сетей (VPN). Даются основные определения. Описывается технология туннелирования в сетях. Подробно анализируются стандартные протоколы построения VPN и управление криптографическими ключами в VPN. Выделяются особенности различных вариантов и схем создания VPN. В качестве примеров реализации VPN приводятся различные российские продукты. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Компьютерная безопасность" и "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем", и слушателей курсов повышения квалификации по специальности "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем".

Місце знаходження:  зал комп’ютерної літератури та електронних ресурсів (а.25-А)


Добірка статей з журналів

  

1. Структурная диагностическая модель компьютерной сети / Н. Г. Дубинская // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2010. - № 2. - С. 61-65

2. Мережі для моделювання складних систем / М.А.Новотарський // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2006. - № 2. - С. 60-61.

3. Моделирование транспортных коммуникаций корпоративных компьютерных сетей: распределение транзакций по маршрутам / А. Я. Скляров, И. А. Макрушан // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2006. - № 2. - С. 70-73.

Місце знаходження:  зал періодичних видань (а.248-А)


  

1. Архитектура безопасных сетей без границ // Сети и телекоммуникации. - 2011. - № 5. - с. 36-37.

2. Построение беспроводных локальных сетей: экономия времени и средств / А.Городецкий // Сети и телекоммуникации. - 2011. - № 12. - С. 38-42.

3. Вне предела локальных сетей : [о технологии Ethernet, перспективах ее внедрения рассказывает президент Metro Ethernet Forum Нан Чен / О.Василик // Сети и телекоммуникации. - 2010. - № 4. - С. 26-29.

Місце знаходження:  зал періодичних видань (а.248-А)


Добірка посилань