Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення.
1.1.Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси університету.
1.2.Фонд бібліотеки є складовою частиною загально-державної довідково-інформаційної системи і знаходиться під охороною держави.
1.3.Користування бібліотекою університету безкоштовне.
2. Права та обов’язки читачів.
Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечним фондом.
2.1.Право користування бібліотекою мають студенти усіх форм навчання, аспіранти, докторанти, професорсько-викладацький склад, науковці та працівники структурних підрозділів університету, слухачі факультетів довузівської підготовки та післядипломної освіти.
Примітка: Сторонні читачі мають право користування фондами бібліотеки тільки в читальних залах по пред’явленню паспорта.
2.2.Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури; користуватись іншими інформаційними ресурсами бібліотеки, всіма видами бібліографічно - довідкового обслуговування, брати участь у читацьких конференціях, диспутах, літературно – музичних та інших заходах, що їх проводить бібліотека.
2.3.Читачі мають право користуватися послугами комп’ютерізованих читальних залів, електронної пошти, одержувати доступ до повнотекстових електронних видань, проводити пошук необхідної інформації в Інтернет.
2.4.Для запису в бібліотеку необхідно пред’явити паспорт, а також мати при собі:
- професорсько – викладацькому складу, науковим працівникам та службовцям університету – довідку відділу кадрів, яка підтверджує місце роботи;
- аспірантам – аспірантське посвідчення з відміткою у поточному році;
- студентам усіх форм навчання – продовжений студентський квиток.
2.5.Для одержання права доступу через сервер ЗНТУ до ресурсів Інтернет і використання E – mail (елктронної пошти) під час роботи в системі Інтернет кожен користувач зобов’язаний пройти інструктаж і оформити заявку встановленого зразку в ауд.148.
2.6.Користувачі займаючись тільки пошуком інформації в Інтранет, на UNIX- сервері не реєструються і працюють під ім’ям edu (викладачі), asp (аспіранти), user (співробітники), student (студенти). Паролі для входу в систему можна одержати у адміністратора.
2.7. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток та заповнюється читацький формуляр /абонемент/.
2.8.Читацький квиток - єдиний документ, який надає право користування усіма відділами бібліотеки. Вхід до бібліотеки по читацьких квітках. Без пред'явлення читацького квитка книги з бібліотеки не видаються.
2.9.Передавати читацький квиток іншим особам заборонено. Помічені у цьому читачі втрачають право користування бібліотекою терміном до трьох місяців.
2.10.Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.
2.11.При втраті читацького квитка читач зобов’язаний негайно заявити про це у відділ, який видав йому квиток та отримати обхідний лист. Дублікат читацького квитка видається за пред’явленням заповненого обхідного листа установленого зразка через два тижня після подання заяви про втрату квитка.
2.12.Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного додержання підписом на читацькому формулярі /абонементі/.
2.13.Навчальна та навчально – методична література видається на семестр або навчальний рік на абонементі в кількості що відповідає навчальним планам і програмам.
2.14.Наукова література видається терміном на один місяць. Кількість примірників на одному абонементі не повинна перебільшувати:
- у професорсько – викладацького складу, науковців, докторантів, аспірантів – 20 примірників;
-у студентів – дипломників – 10 примірників;
-у інших категорій читачів – 5 примірників.
2.15.Художня література та наукові журнали за минулі роки видаються у кількості не більше трьох примірників на термін до 15 днів.
2.16.Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.
2.17.Бібліотека видає читачу книги , інші матеріали тільки після повернення взятих раніш, строк користування якими закінчився.
2.18.Читачі, які не повернули книги або інші матеріали у терміни, визначені пп. 2.13, 2.14, 2.15 цих правил втрачають право користування бібліотекою терміном до 3-х місяців.
2.19.Через 15 днів, після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку та матеріалами, бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури до бібліотеки у 10-денний термін.
2.20.Якщо документи не будуть повернені у строк, бібліотека посилає читачу повторну письмову вимогу про їх повернення або заміну рівноцінними за змістом та вартістю. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до юридичного відділу університету для подальшої роботи щодо повернення документів.
2.21.У випадку не повернення читачами книг та інших матеріалів до бібліотеки, юрвідділ ЗНТУ подає позивну заяву до суду для примусового стягнення ринкової вартості документів, а також судових витрат, що виникли у зв’язку з судовим розглядом справи.
2.22.Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи (крім навчальних), енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищенного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.
2.23.Дисертації, а також література обмеженого користування видається за письмовою заявою читача з дозволу директора бібліотеки через читальний зал з обов’язковим заповненням книжкового формуляру на ці матеріали.
2.24.При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати в фондах інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу /МБА/.
2.25.Для одержання книг та інших матеріалів читач подає читацький квиток; на абонементах заповнює читацьку вимогу; чітко заповнює книжковий формуляр за кожний одержаний примірник.
Примітка: читацький, книжковий формуляри та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі читачу документів.
2.26.Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших матеріалів, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з читальних залів, не робити в них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, не виймати картки з каталогів та картотек. У випадку необхідності виходу з читального залу з книгою для ксерокопіювання читач повинен попередити бібліотекаря.
2.27.При отриманні книг, інших творів друку та матеріалів читач має ретельно передивитись видання і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
2.28.Відповідальність за зіпсовані документи несе читач, який користувався нею останнім.
2.29.Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
2.30.Читачі, що втратили книжки та інші матеріали з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.
2.31.При втраті або пошкоджені особливо цінних для бібліотеки документів, якщо їх номінальна вартість значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами – прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.
2.32.Вартість пошкоджених чи загублених документів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості фондів.
2.33.Заміна втрачених чи пошкоджених читачами документів фіксується у спеціальній книзі і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.
2.34.На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.
2.35.Читачі (викладачі, науковці та інші співробітники) на початку кожного року до 1 березня, а читачі - студенти на початку кожного навчального року повинні перереєструвати читацькі квитки з пред’явленням усієї літератури, що значиться за ними, та подовжити (при потребі) термін користування нею. Читачі, які не пройшли перереєстрацію не обслуговуються.
2.36.При вибутті з університету читачі повинні розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури та здати читацький квиток.
2.37.Читач забов’язаний у читальних залах та на абонементах дотримувати тишу та порядок.
2.38.За порушення правил читачі втрачають право користування бібліотекою терміном до 3-х місяців. Читацький квиток на цей період залишається у бібліотеці.
За грубе порушення (псування книг, крадіжка тощо) читач втрачає право користування бібліотекою.
3. Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванню читачів.
3.1.Бібліотека формує свої документальні фонди згідно з потребами навчально – методичної, науково – дослідної та культурно – виховної роботи університету.
3.2.Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
3.3.Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально – політичну, художню літературу та інші інформаційні документи.
3.4.Створює і ретельно веде довідково – бібліографічний апарат, укладає і готує до видання покажчики, списки літератури, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
3.5.Організовує книжкові виставки, Дні інформації, Дні кафедр та інші бібліотечні заходи.
3.6.Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі документів з фондів бібліотеки.
3.7.Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
3.8.Надає допомогу читачам при доборі необхідної інформації шляхом використання бібліотечних каталогів, картотек, науково – допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, надає усні консультації з усіх питань інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування.
3.9.Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової, масової інформації.
3.10.Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні так і за її межами.
3.11.Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
3.12.Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА.
3.13.Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, іншими джерелами інформації, культури читання тощо, організує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.
3.14.Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.
3.15.Надає читачам методичну та практичну допомогу по укладанню і впорядкуванню власних бібліотек, колекцій книг та інших документів.
3.16.Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.
Бібліотека ЗНТУ