Дисертація як кваліфікаційна наукова праця

  Отримання наукових результатів, оформлених у вигляді специфічного продукту під назвою «дисертація», має свої принципи, методи, техніку і технологію.
  Для дослідника-початківця важливо не тільки добре знати основні положення, характерні для дисертації як кваліфікаційної роботи, але й мати хоча б загальне уявлення про методологію наукової творчості. Їм передовсім не вистачає досвіду в організації своєї роботи, у використанні методів наукового пізнання і застосуванні логічних законів і правил.
  Авторитет вченого визначається насамперед результатами його праці, ерудицією та кваліфікацією. Під ерудицією розуміють широке і глибоке знання не тільки тієї галузі науки, в якій працює вчений, а й суміжних. Найбільш достовірні та міцні знання здобуваються із першоджерел. Вчений піддає їх критичному аналізу, творчій переробці, систематично використовує у своїй діяльності. Кваліфікація вченого - це поєднання ерудиції та його творчих навичок у проведенні теоретичної й експериментальної роботи.

  Пропонуємо до уваги наших шановних читачів наступні матеріали за цією темою:

  Ч21
  Б27
  Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие/ А.Я.Баскаков, Н.В.Туленков.- К.: МАУП, 2002.- 216с.

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  В пособии рассматривается актуальная, сложная и недостаточно разработанная проблема методологии научно-исследовательской деятельности по организации и изучению явлений и процессов реальной действительности. Анализируются проблемы логики и методологии научного исследования, вопросы типологии методов научного познания, диалектика процесса научного исследования, основные методы, способы и приемы змпирического и теоретического уровней познания, а также методика и технология их практического использования в научно-исследовательской и практической деятельности.
  Для аспирантов, преподавателей и студентов, специализирующихся в области зкономики, менеджмента, социологии, социальной работы, психологии, политологии, правоведения и культурологии, а также для всех, кто интересуется актуальными вопросами современной логики и методологии научного исследования.

  Зміст
  Ч21
  В67
  Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка,защита,оформление: Практическое пособие/ Под ред. Н.И.Загузова.- 3-е изд.- М.: Гардарики, 2004.- 185с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)

  В комплексном пособии для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук рассматривается по отдельным стадиям весь процесс подготовки и защиты диссертации: от выбора учебного заведения, кафедры научного руководителя и темы до правил оформления документов после защиты диссертации.
  Автор дает рекомендации, основываясь на своем опыте научного руководства соискателями, работы в ВАКе России и в диссертационном совете университета в качестве его председателя.
  Большой интерес представляют приложения, где даны нормативные документы по проблемам обучения в аспирантуре и соискательства, а также образцы аттестационных документов.
  Предназначается аспирантам, соискателям ученой степени и их научным руководителям.

  Зміст
  Ч21
  В75
  Воротіна Л.І. Магістерська робота: методика написання і захисту: Навч. посібник/ Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, С.О.Гуткевич.- К.: Вид-во європейського ун-ту, 2004.- 81 с.

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Автори посібника мали мету надати максимально можливу науково-практичну допомогу магістрантам при написанні та захисті магістерської випускної роботи. Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» у сучасній структурі вищої освіти в Україні займає особливе місце, оскільки передбачає здобуття повної вищої освіти, володіння навичками науково-дослідної, творчої, науково-педагогічної або управлінської діяльності; є першим офіційним захистом результатів наукових досліджень та отримання ступеня магістра. Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту вибору те ми, написання тексту рукопису, експертизи до моменту захисту магістерсь кої кваліфікаційної роботи. Для студентів-магістрантів, наукових керівників, рецензентів та всіх, хто планує випробувати свій науковий потенціал на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра.

  Зміст
  Ч215
  В75
  Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня/ Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, С.О.Гуткевич.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.- 76с.

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Методичний посібник підготовлено з метою надання допомоги науковцям під час роботи над дисертацією і публічним захистом її на спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Україні. Науковці знайдуть необхідні рекомендації щодо вибору теми дисертаційного дослідження, написання рукопису дисертації, етапів і порядку наукової експертизи результатів дослідження за темою дисертації; сучасних вимог до підготовки щодо захисту і процедури захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Для аспіратів, здобувачів, магістрів, наукових керівників дисертаційних досліджень, членів спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, опонентів і всіх, хто займається науковою роботою і хоче підвищити культуру своєї наукової творчості.

  Зміст
  Ч21
  Д25
  Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень: Збірник нормативних документів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.- К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000.- 64с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)

  У виданні вміщені нормативні документи ВАК України щодо публікації результатів дисертаційних досліджень та їх апробації, а також затверджені президією ВАК України переліки наукових фахових видань України.
  Збірник призначений для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, для тих. хто бере участь в атестаційному процесі або цікавиться питаннями атестації наукових кадрів.


  Ч21
  Д58
  Довідник здобувача наукового ступеня: Збірник нормативних документів та інформаціних матерілів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації/ За ред. Р.В. Бойка.- 2-е вид., виправлене і допов.- К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000.- 63с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)

  У виданні вміщені нормативні документи та інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Документи подані у текстах і формах, затверджених наказом ВАК України від 21 березня 1997 р. № 121, з усіма подальшими змінами, уточненнями та доповненнями станом на 20 березня 2000 р.
  Збірник призначений для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для вчених, які беруть участь в атестаційному процесі.

  Зміст
  Ч21
  Д58
  Довідник офіційного опонента: Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень/ Упорядник Ю.І.Цеков; За ред. Р.В.Бойка.- К.: Редакція "Бюлетення Вищої атестаційної комісії України", 2001.- 64с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)

  У виданні вміщені нормативні документи та інформаційні матеріали на допомогу науковцям, які беруть участь в атестаційному процесі як офіційні опоненти на захисті дисертації, автори відгуків на дисертаційні дослідження, члени спеціалізованих учених рад, а також усім, хто цікавиться питаннями атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Подані документи чинні на 1 листопада 2001 року.

  Зміст
  Ч21
  З-38
  Захаров А. Как написать и защитить диссертацию/ А.Захаров, Т.Захарова.- Санкт-Петербург: Питер, 2004.- 157 с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)

  Авторы — Захаров А А, доктор философских наук, член Петровской академии наук и искусств, профессор Нового гуманитарного университета, и Захарова Т.Г, кандидат философских наук, доцент ОТИ МИФИ — предлагают вашему вниманию книгу, в которой собраны мысли, идеи, технологические приемы, методические и практические, житейские советы студентам, аспирантам, соискателям, научным работникам.
  Авторы шаг за шагом проведут вас по всем этапам исследования и подготовки творческой работы, подскажут, какие бумаги необходимо подготовить и в какие инстанции их направить, какие английские слова использовать при составлении рецензии, статьи, реферата, научат, как подготовиться к устному выступлению, как улучшить свою память, и многому другому.
  Надеемся, что данное издание станет вашим незаменимым помощником, советчиком и источником самой необходимой информации.

  Зміст
  Ч21
  З-46
  Здобувачу наукового ступеня: Методичні рекомендації.- К.: МАУП, 2002.- 184 с.

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  У посібнику впорядковано чинні в Україні нормативно-методичні документи, які висвітлюють особливості підготовки й вимоги щодо атестування здобувачів наукового ступеня в галузі суспільних і гуманітарних наук.
  Для молодих науковців та їхніх наукових керівників, а також членів спеціалізованих вчених рад, які беруть участь у підготовці атестаційних документів.

  Зміст
  002
  К89
  Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов.- М.: Ось-89, 2000.- 320 с.

  Місце знаходження:
    електронний каталог

  Это пособие - одна из первых попыток рассмотреть весь процесс подготовки и ведения диссертационного исследования.
  Излагаются основы методологии, методики и техники научного труда, технология написания чернового и окончательного вариантов диссертации и правила оформления ее текстового и иллюстративного материала с учетом требований, предъявляемых к рукописям направляемым в печать.
  Особо подробно описывается методика составления автореферата этой научной работы и процедура ее публичной защиты. В отличие от других книг, написанных на эту тему, диссертация здесь рассматривается с позиций книговедческой науки, как особый вид научного произведения, которое представляет собой отражение средствами литературы научного исследования, независимо от того, на какую ученую или академическую степень диссертант претендует.
  Пособие в основном адресовано магистрантам, аспирантам, соискателям и их научным руководителям. Оно может оказаться полезным и докторантам, а также всем тем, кто желает повысить культурный уровень научной работы.

  Електронна версія
  Ч21
  К89
  Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студ.-магистров.- М.: "Ось-89", 1998.- 302с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)

  Пособие представляет несомненный интерес для тех, кто делает только первые шаги в научной работе и впервые знакомится с основами научного творчества. В нем сделана попытка рассмотреть весь процесс подготовки магистерской диссертации от выбора темы этой выпускной квалификационной работы до ее публичной защиты. Начинающий ученый найдет здесь ответы на большинство вопросов, которые возникают в процессе написания и оформления научных произведений.
  В книге приведено большое количество практических приемов, позволяющих существенно повысить эффективность научного труда. Все рекомендации и методические указания изложены в соответствии с нормативными актами, регламентирующими магистерскую подготовку в системе многоуровневого высшего образования Российской Федерации, а также с учетом стандартов и инструкций, определяющих правила оформления научных работ, направляемых в печать.
  Пособие предназначено студентам-магистрантам, их научным руководителям, а также всем тем, кто хочет повысить культуру своей научной работы.

  Зміст
  Ч21
  К89
  Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени.- М.: "Ось-89", 1998.- 140с.

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Это пособие — одна из первых попыток рассмотреть весь процесс подготовки кандидатской диссертации: от выбора темы этой квалификационной научной работы до ее публичной защиты.
  В нем раскрывается общая методология научного творчества, излагается подготовка к научному исследованию, описывается методика написания и правила оформления рукописи кандидатской диссертации, а также рассматривается порядок ее публичной защиты. В качестве приложений даются образцы отдельных элементов диссертационного произведения и приводятся основные понятия научно-исследовательской работы.
  Пособие предназначено аспирантам, соискателям ученой степени, работающим над диссертацией, и их научным руководителям, а также всем тем, кто хочет повысить культуру своей научной работы.

  Зміст
  Ч21
  Л83
  Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учебное пособие/ А.А.Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак; Под ред. А.А. Лудченко.- К.: Знання, 2000.- 114 с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)

  Учебное пособие ознакомит читателя с методикой выполнения научных исследований в условиях рыночных отношений на принципах самофинансирования и самообеспечения.
  Рассмотрены методические разработки по формулированию темы, цели и задач научного исследования; методология теоретического и экспериментального исследований; анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов и предложений.
  Значительное внимание уделено внедрению и эффективности научных исследований, а также правилам оформления научно-исследовательских и магистерских работ, диссертаций на соискание ученых степеней.

  Зміст
  Ч48
  П44
  Подготовка и оформление курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных работ: Метод.пособие/ Сост.И.Н.Кузнецов.- Минск: Харвест, 1999.- 176с.

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Пособие содержит рекомендации по подготовке, написанню и редактированию курсовых, дипломных, реферативных и диссертационных работ. Представлены нормативно-технические документы РФ, определяющие правила оформления и подготовки рукописей к изданию. Адресовано преподавателям и студентам ВУЗов, колледжей, техникумов, а также аспирантам, научным и библиотечным работникам.

  Зміст
  Ч21
  П60
  Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. - Київ: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000.-32с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)

  У виданні вміщено головні нормативні документи, що стосуються атестації наукових і науково-педагогічних кадрів: "Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань",
  "Положення про спеціалізовані вчені ради ,
  "Положення про експертну раду Вищої атестаційної комісії України".
  Документи друкуються в нових редакціях з усіма змінами й доповненнями станом на 1 лютого 2000 року.


  Ч21
  Р18
  Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей.- М: ИНФРА-М, 2002.- 400с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)

  Книга представляет самое полное и многогранное из всех изданных пособий для соискателей ученой степени кандидата и доктора наук, в ней отражены изменения в порядке присуждения ученых степеней, произошедшие в период 1999—2002 г.г.
  Приведено новое, принятое в 2002 г., Положение о порядке присуждения ученых степеней.
  Пособие отличается также тем, что в нем изложены не только формальные процедуры подготовки диссертации и ее защиты, но и подробно освещены содержательные стороны процессов обучения в аспирантуре, сдачи кандидатских экзаменов, выбора темы диссертации, ее написания, представления к защите, защиты. Высказаны советы соискателям ученых степеней.
  Книга содержит отдельные воспоминания автора о ситуациях, возникающих в связи с защитой диссертации, и высказывания выдающихся людей о науке и ученых, а также, приложения нормативного и справочного характера, которыми необходимо руководствоваться при подготовке и защите диссертации.
  Настоящее, второе издание дополнено сведениями о паспортах специальностей, содержит типовой план-график подготовки и защиты диссертационной работы, более детальное описание процедур работы над диссертацией.
  Предназначена для соискателей ученых степеней.

  Зміст
  Ч21
  Р36
  Рекомендации по оформлению диссертаций, дипломных и курсовых работ / Сост. В. С. Голодаева. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. — 22 с.

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Цель данных рекомендаций— помочь аспиранту, студенту правильно и достаточно полно подобрать литературу по теме работы, оформить ее в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и составить список использованной литературы.

  Зміст
  Ч736.2
  С66
  Составление библиографического описания: Крат. правила/ Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им.В.И.Ленина;[Приняли участие Т.В.Борисенко и др.].- 2-е изд., доп.- М.: Кн. палата, 1991.- 220 с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)

  Краткие правила разработаны в соответствии с ГОСТ 7.1—84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления» и содержат рекомендации по составлению библиографического описания книг, сериальных изданий, нотных, картографических изданий, других документов и их составных частей.
  Во второе издание включены также правила составления библиографического описания совместных изданий, либретто и других видов произведений печати.
  Пособие предназначено для ЦБС, библиотечных коллекторов, других учреждений, ведущих библиографическую работу, независимо от ведомственной принадлежности.

  Зміст
  Ч48
  Т60
  Тормоса Ю.Г. Основи наукових досліджень: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2003.- 76 с.

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Навчально-методичний посібник «Основи наукових досліджень» включає весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення дисципліни.
  Основними.складовими посібника є навчальна програма, тематичний план, плани семінарських занятъ, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, термінологічний словник, критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих для використання джерел.
  Посібник призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму «Економіка і підприємництво» за спеціалізацією «Менеджмент державних установ».

  Зміст
  Ч48
  Ф53
  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: Посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.: Академвидав, 2004.- 208 с.- (Альма-матер)

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  У посібнику розкрито сутність, роль, функції науки й наукових досліджень у суспільному житті, їх взаємозв'язок із практикою.
  Чільне місце посідає розгляд методології і методів наукових досліджень, їх застосування в економічних науках. Актуальними є практичні рекомендації щодо логіки наукових досліджень, змісту наукової діяльності й самостійної роботи з навчальною, науковою, методичною літературою, підготовки дипломних і магістерських робіт.
  Для студентів вищих навчальних закладів.

  Зміст
  Ч48
  Ц55
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч.посібник для студ. вищих навч. закладів.- К.: Видавничий Дім "Слово", 2004.- 240 с.

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Навчальний посібник для студентів зі спеціальностей: міжнародні економічні відносини, туризм, готельне господарство.
  В ньому узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі, подаються рекомендації з методології написання творчих робіт студентів, курсової, дипломної (магістерської) робіт.
  Сформовано понятійний апарат науковця-початківця, передбачено контрольні запитання, тести для самоконтролю при самостійному опрацюванні тексту лекцій студентами.
  Дано рекомендації щодо структури реферату, наукової статті, рецензії, доповіді тощо.
  Наведено основні вимоги Міністерства освіти науки України до курсових, дипломних робіт, а також. ВАК до, дисертації та авторефератів.
  Навчальний посібник може бути використаний магістрами, аспірантами та здобувачами, викладачами та науковими працівниками.

  Зміст
  Ч21
  Ч-49
  Черній А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посібник для аспірантів і здобувачів наук. ступеня/ За ред. І.І.Ібатуліна.- К.: Арістей, 2004.- 232 с.

  Місце знаходження:
    чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  У посібнику в системному контексті розкриті всі етапи руху здобувача наукового ступеня: від вступу до аспірантури й вибору теми дисертаційного дослідження й до прилюдного захисту дисертації та оформлення атестаційної справи у світлі сучасних вимог ВАК України.
  Розрахований на здобувачів наукового ступеня, магістрів, наукових керівників дисертаційних досліджень і всіх, хто цікавиться й займається науковою роботою та прагне підвищити власну культуру наукової творчості.

  Зміст
  Ч21
  Я44
  Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні поради/ Упор. Л.А. Пономаренко.- К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 1999.- 80с.

  Місце знаходження:
    відділ бібліографії (а.518)
                                  чит. зал гуманітарних наук (а.516)

  Ці методичні поради - перша спроба комплексно розглянути весь процес підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: від вибору теми кваліфікаційної праці до її прилюдного захисту. У книжці розкриваються основи методології наукової творчості, викладаються методика написання і правила оформлення рукопису дисертації та її автореферату, розглядається порядок прилюдного захисту дисертації. Матеріали видання узгоджені з чинними нормативними документами ВАК України щодо організації процесу атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Методичні поради призначені аспірантам, здобувачам наукового ступеня, які працюють над дисертацією, та їхнім науковим керівникам, а також кожному, хто хоче підвищити культуру своєї наукової роботи.

  Зміст
  Матеріали розміщені на сайті призначені виключно для ознайомлення. Усі права на матеріали належать відповідним організаціям і приватним особам.
Корисні посилання
 • http://diss.rsl.ru - Віртуальний читальний зал електронної бібліотеки дисертацій Російської державної бібліотеки
 • http://aspirant.com.ua/index.htm - Аспирант Украины: диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
 • http://dissertant.com.ua/ - Ресурс для аспірантів та здобувачів наукового ступеня
 • http://osvita.tv/m-search.htm - Все для здобувача наукового ступеня
 • http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 - Електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, м.Київ.
 • http://e-lib.org/ - Віртуальна бібліотека аспіранта
 • http://www.disslib.org/catalogue.html - Библиотека диссертаций Украины
Бібліотека ЗНТУ