Бази даних наукової бібліотеки ЗНТУ

Придбані бази даних

№№ Назва Розробник Стислий зміст Тип інформації Дата створення Доступ до БД
1. Інформелектро Інститут промислового розвитку Промислові каталоги на електротехнічні вироби за 1994–2001 рр. Повнотекстова   2001 В мережі бібліотеки (а.25А,а.248А, а.250)
2. Реферативні журнали ВІНІТІ ВІНІТІ Реферативні журнали за тематичними ознаками Повнотекстова, бібліографічна   2000 В мережі бібліотеки (а.25А,а.248А, а.250)
3. Дисертації та автореферати дисертацій РДБ РДБ Доступ до дисертацій Повнотекстова бібліографічна, гіпертекстова   2006 В мережі бібліотеки (а.25А,а.248А, а.250)
4. Словники України Інститут мовно – інформаційних досліджень НАН України Інтегрована лексико–графічна система: словозміна, транскрипція, фразеологія, антонімія Повнотекстова   2007 В мережі бібліотеки (а.25А,а.248А, а.250)
5. EBSCO (диски) Інформаційна компанія “EBSCO” Доступ до світових журналів Повнотекстова, бібліографічна   2000 В мережі бібліотеки (а.25А,а.248А, а.250)
6. Освіта в Україні НВП «Форум» Централізована система обліку законодавства в органах управління, установах, організаціях, наукових та навчальних закладах галузі освіти Повнотекстова фактографічна, гіпертекстова   2010 В мережі бібліотеки (а.25А,а.248А, а.250)
7. Статистичний щорічник України Державний комітет статистики України Дані про соціально-економічне становище України у 2008 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу. Повнотекстова, фактографічна, гіпертекстова   2008 В мережі бібліотеки (а.25А,а.248А, а.250)
8. БУДСТАНДАРТ Online ТОВ «Computer Logic Group» Доступ до повних текстів нормативних документів у галузі проектування, будівництва, охорони праці, пожежної безпеки, екології та енергетики, а також – до нормативних та законодавчих документів дорожньої галузі України Повнотекстова бібліографічна, гіпертекстова   2015 В мережі університету
9. CUL Online Видавництво «Центр навчальної літератури» Доступ до повних текстів навчальної та довідкової літератури видавництва «Центр навчальної літератури» Повнотекстова бібліографічна, гіпертекстова   2016 В мережі університету


Створені бази даних

№№ Назва Розробник Стислий зміст Тип інформації Дата створення Доступ до БД
10. Електронний каталог (ЕК) Бібліотека ЗНТУ Каталогізація видань, відбір документів за заданими критеріям, експорт та імпорт бібліотечних описів документвів Бібліографічна, повнотекстова, фактографічна   2000 В мережі Інтернет
11. Репозитарій ЗНТУ Бібліотека ЗНТУ Електронний архів документів, реєстрація авторів, пошук документів за заданими критеріями Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2015 В мережі Інтернет
12. Електронна бібліотека Бібліотека ЗНТУ Реєстрація читачів, систематизація та пошук документів за заданими критеріями Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2008 В мережі Інтернет
13. Електронний додаток Бібліотека ЗНТУ Додатки до книг та періодичних видань на CD та DVD - дисках Повнотекстова, фактографічна   1999 В мережі Інтернет
14. Електронна стаття
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Тексти статей та тез доповідей Повнотекстова   1999 В мережі університету
15. Електронна книга
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Тексти книг Повнотекстова   1999 В мережі університету
16. Методичні вказівки
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Тексти методичних вказівок Повнотекстова   1999 В мережі університету
17. Дисертації та автореферати
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Тексти дисертацій та авторефератів Повнотекстова   2006 В мережі університету
18. Журнали
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Тексти журналів Повнотекстова   2009 В мережі університету
19. Бюлетень нових надходжень Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2005 В мережі Інтернет
20. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи, анотації, повні тексти джерел Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2005 В мережі Інтернет
21. Болонський процес Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи, анотації, повні тексти джерел Повнотекстова, бібліографічна, гіпертекстова   2005 В мережі Інтернет
22. Передплатні видання Бібліотека ЗНТУ Списки передплачених видань за роками Фактографічна, гіпертекстова   2005 В мережі Інтернет
23. Електронна картотека статей
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи статей із журналів, збірників, газет. Бібліографічні описи складових частин книг Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
24. Викладачі та співробітники ЗНТУ
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Інформація про викладачів, які працюють в ЗНТУ та тих, що вибули. Бібліографічні описи їх праць Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
25. Запорізький національний технічний університет
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел про університет та його підрозділи Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
26. Картотека праць викладачів та співробітників ЗНТУ
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Структура ЗНТУ (інститути, факультети, кафедри), бібліографічні описи праць викладачів та співробітників університету Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
27. Картотека персоналій
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Список видатних осіб, бібліографічні описи джерел про них Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
28. Краєзнавство
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел з краєзнавства (з фонду бібліотеки ЗНТУ) Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
29. Історичні, пам’ятні та заповідні місця України
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел про історію та культуру України Бібліографічна   2014 В мережі Інтернет
30. Бібліографічні покажчики та списки ЗНТУ Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2003 В мережі Інтернет
31. Проблеми та перспективи вищої школи
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2006 В мережі Інтернет
32. Менеджмент. Маркетинг. Організація виробництва
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2012 В мережі Інтернет
33. Держава і право
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2012 В мережі Інтернет
34. Економіка. Економічні науки
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2012 В мережі Інтернет
35. Транспорт: організація та управління перевезеннями
Бюлетень нових надходжень
Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел Бібліографічна   2014 В мережі Інтернет
36. Дисципліни
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Перелік дисциплін, відбір за заданими критеріями Гіпертекстова   2004 В мережі бібліотеки
37. Класифікатор ТТП
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Характеристика дисциплін, відбір за заданими критеріями, аналіз книгозабезпеченості Гіпертекстова   2004 В мережі бібліотеки
38. Книги, подаровані бібліотеці
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Перелік подарованих документів бібліотеці ЗНТУ організаціями та приватними особами Бібліографічна   2004 В мережі Інтернет
39. Дисертації та автореферати РДБ
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Перелік спеціальностей дисертацій та авторефератів за напрямками наукової діяльності Гіпертекстова   2007 В мережі Інтернет
40. УДК
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Індекси УДК Гіпертекстова   2000 В мережі Інтернет
41. ББК
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Індекси ББК Гіпертекстова   2000 В мережі Інтернет
42. Ключові слова
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу Фактографічна   2005 В мережі Інтернет
43. Каталог іменних колекцій наукової бібліотеки ЗНТУ
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Перелік документів, переданих приватною особою у фонд бібліотеки ЗНТУ з власних бібліотечних колекцій Бібліографічна   2004 В мережі Інтернет
44. Каталог рідкісних та цінних видань бібліотеки ЗНТУ
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Перелік рідкісних та цінних видань. Документи універсального змісту Бібліографічна   2005 В мережі Інтернет
45. Періодика
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Алфавітний перелік періодичних видань та інформація про них Бібліографічна, фактографічна   2005 В мережі Інтернет
46. Бібліотечному фахівцю
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Бібліографічні описи джерел професійної періодики (з фонду бібліотеки ЗНТУ) Бібліографічна   2005 В мережі Інтернет
47. Навчально-методичні посібники кафедр ЗНТУ
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Перелік назв кафедр ЗНТУ та бібліографічні описи навчально-методичних посібників Бібліографічна   2015 В мережі Інтернет
48. Каталог «Потреби»
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Перелік літератури, рекомендованої для придбання у бібліотечний фонд Документографічна   2015 В мережі Інтернет
49. Замовлення
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Перелік літератури, замовленої у книготорговельних організації Документографічна   2015 В мережі Інтернет
50. Інтернет-навігатор
( у складі ЕК)
Бібліотека ЗНТУ Перелік сайтів за темами Бібліографічна, фактографічна, гіпертекстова   2016 В мережі Інтернет
Бібліотека ЗНТУ