Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності

Нормативні документи Національного університету «Запорізька політехніка»

Статут Національного університету "Запорізька політехніка"
Погоджено конференцією трудового колективу Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 06.09.2022 р. №1). Надано чинності наказом міністра освіти і науки України від 28.10.2022р. №964.

Стратегія розвитку Національного університету «Запорізька політехніка» на період 2023-2027 років
Обговорено та схвалено на засіданні вченої ради Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 19.12.2022 р. №4). Надано чинності наказом ректора від 20.12.2022р. №438.

Положення про організацію освітнього процесу Національного університету "Запорізька політехніка"
Обговорено та схвалено на засіданні вченої ради Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 06.12.2022 р. №3). Надано чинності наказом в.о. ректора від 10.12.2021р. №507.

Кодекс академічної доброчесності у Національному університеті «Запорізька політехніка»
Обговорено та схвалено на засіданні вченої ради Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 29.06.2021 р. №13/21). Надано чинності наказом в.о. ректора від 29.06.2021р. №253.

Положення про перевірку в Національному університеті «Запорізька політехніка» кваліфікаційних робіт (дипломних робіт/проєктів) здобувачів вищої освіти на наявність ознак академічного плагіату
Обговорено та схвалено на засіданні вченої ради Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 31.01.2022 р. №5). Надано чинності наказом в.о. ректора від 03.02.2022р. №42.

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності у Національному університеті «Запорізька політехніка»
Обговорено та схвалено на засіданні вченої ради Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 31.08.2022 р. №1). Надано чинності наказом ректора від 31.08.2022р. №259.

Порядок надання рекомендації до видання наукових та навчальних видань Національного університету "Запорізька політехніка"
Обговорено та схвалено на засіданні вченої ради Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 28.11.2022 р. №3). Надано чинності наказом ректора від 07.12.2022р. №418.

Наказ про введення в дію рішення вченої ради щодо застосування мов і літературних джерел в освітньому процесі і наукових дослідженнях в НУ "Запорізька політехніка"
Обговорено та схвалено на засіданні вченої ради Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 25.09.2023 р. №2). Надано чинності наказом ректора від 23.11.2023р. №465.

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження Положення про перевірку в Національному університеті «Запорізька політехніка» звітів за результатами наукової і науково-технічної діяльності на наявність ознак академічного плагіату
Обговорено та схвалено на засіданні вченої ради Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 1912.2022 р. №4). Надано чинності наказом ректора від 13.01.2023р. №04.

Положення Національного університету "Запорізька політехніка" про види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності
Затверджено на засіданні вченої ради Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 06.11.2023 р. №3), погоджено виконавчим органом студентського самоврядування Національного університету "Запорізька політехніка" (протокол від 03.10.2023 р. №7). Введено в дію наказом ректора від 20.11.2023р. №459.

Законодавчі акти та рекомендації

Про вищу освіту: Закон України (редакція від 23.04.2021)

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (редакція від 23.04.2021)

Положення про Національний репозитарій академічних текстів

Деякі питання національного репозитарію академічних текстів

Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів

Кодекс академічної доброчесності національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Декларація про дотримання академічної доброчесності

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук - Наказ МОН України, 23.09.2019 № 1220

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності від 29.10.2019 р.

Рекомендації Комітету з питань етики щодо припинення (обмеження) використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): Лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 111-8681

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти Лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650

Бібліотека НУ "Запорізька політехніка"